FUNDAŢIA ROMÂNO – AMERICANĂ PENTRU PROMOVAREA EDUCAŢIEI ŞI CULTURII

F.R.A.P.E.C.

 

STATUT

 

I. DENUMIRE – SEDIU – DURATĂ

Art. 1. (1) Creată prin actul constitutiv al membrilor fondatori din 11 decembrie 1991, denumirea Fundaţiei este „FUNDAŢIA ROMÂNO – AMERICANĂ PENTRU PROMOVAREA EDUCAŢIEI ŞI CULTURII” - F.R.A.P.E.C. În raporturile cu terţii din străinătate, va folosi şi denumirea corespondentă din limba engleză "THE ROMANIAN – AMERICAN ENDOWMENT FOR PROMOTING EDUCATION AND CULTURE".

(2) Fundaţia este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, de naţionalitate română, cu caracter umanitar, filantropic şi social, de interes general, organizaţie non-guvernamentală, independentă, apolitică şi nonideologică.

(3) Alte structuri funcţionale fără personalitate juridică ce vor fi constituite în cadrul Fundaţiei vor primi denumiri adecvate.

(4) Exclusivitatea şi integritatea denumirii „FUNDAŢIA ROMÂNO – AMERICANĂ PENTRU PROMOVAREA EDUCAŢIEI ŞI CULTURII” (F.R.A.P.E.C.) este protejată contra oricăror uzurpări sau confuzii prin mijloace asigurate titularului de dispoziţiile legale în materie.

(5) Emblemele, siglele, logo-urile, etichetele ori alte semne distinctive, existente sau pe care Consiliul Director ar

considera necesar şi util să le stabilească în interesul Fundaţiei, ca şi structuri funcţionale fără personalitate juridică ce vor fi constituite vor beneficia de exclusivitate şi protecţie contra uzurpărilor ori confuziilor prin înregistrarea lor conform dispoziţiilor legale în materie.

(6) Alte semne purtând denumirea Fundaţiei spre a fi aplicate pe documentele emanând de la Fundaţie se stabilesc de Consiliul Director şi vor fi confecţionate şi utilizate conform reglementărilor legale în materie. Persoanele care aplică şi deţin ştampilele şi sigiliile Fundaţiei sunt desemnate de Consiliul Director.

Art. 2. (1)Sediul Fundaţiei este în România, Municipiul Bucureşti, Sectorul 1, Bulevardul Expoziţiei nr.1 B, corp C, etaj 2, camera 209.

(2) Prin hotărâre a Consiliului Director, fundaţia poate constitui, în țară și/sau în străinătate, filiale şi poate deschide birouri sau oficii de reprezentare.

(3) Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, dobândită de la data înscrierii lor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială li s-a stabilit sediul. Ele pot încheia în nume propriu acte juridice în termenii şi condiţiile prevăzute în statutul lor, iar în numele şi pe contul Fundaţiei pot încheia acte juridice de dispoziţie numai pe baza unei hotărâri prealabile a Consiliului Director al Fundaţiei.

(4) La înfiinţarea filialei, Consiliul Director al Fundaţiei va stabili denumirea şi sediul, consiliul director, actul constitutiv, patrimoniul iniţial şi statutul acesteia, desemnând reprezentantul Fundaţiei care va urma procedura legală de înscriere a filialei.

Art.3. FUNDAŢIA ROMÂNO – AMERICANĂ PENTRU PROMOVAREA EDUCAŢIEI ŞI CULTURII - F.R.A.P.E.C. se constituie pe durată nelimitată.

 

II. SCOP ŞI OBIECTIVE

Art. 4. (1) Scopul Fundaţiei îl constituie promovarea şi răspândirea valorilor educaţiei civice şi culturii române în SUA şi a valorilor educaţiei civice şi culturii americane în România.

(2) Fundaţia va susţine Universitatea Româno-Americană în procesul de îndeplinire a misiunii sale privind educaţia, cultura, cercetarea, dezvoltarea, inovarea în acord cu cerinţele societăţii româneşti.

(3) În Realizarea scopului menţionat la alin (1) Fundaţia:

a) poate înfiinţa unităţi de învăţământ de toate gradele, cluburi, formaţii culturale, asociaţii sportive etc.;

b) organizează conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

c) iniţiază întâlniri cu caracter educativ, ştiinţific, civic şi cultural cu participarea unor organizaţii şi personalităţi din România şi SUA;

d) sprijină organizarea unor programe de mobilitate internaţională a personalului didactic şi de cercetare precum şi a studenţilor din Universitatea Româno-Americană;

e) identifică şi diseminează în România cele mai bune practici în materie de educaţie şi formare profesională, cultură şi civilizaţie, arhitecturi curriculare şi extracurriculare, la nivel preuniversitar şi universitar;

f) stabileşte şi dezvoltă parteneriate cu organisme de educaţie, formare profesională şi culturale din România şi SUA;

g) editează reviste şi alte materiale profesionale şi ştiinţifice;

h) poate să se afilieze la alte fundaţii sau asociaţii din România, SUA şi din alte state;

i) poate avea filiale în România şi în străinătate;

j) poate înfiinţa societăţi comerciale;

k) poate colecta fonduri băneşti şi bunuri materiale de la donatorii naţionali şi internaţionali în vederea realizării scopului propus;

l) poate să construiască sau să realizeze obiective de investiţii, din fonduri proprii, credite, donaţii, legate testamentare sau alte surse atrase;

m) realizează orice alte activităţi care urmăresc îndeplinirea scopului pentru care a fost creată;

(4) Pentru activităţi şi operaţiuni comportând regimuri legale speciale sau profesionale (civile, comerciale, financiare, edilitare) ori un statut legal profesional pentru cei care le desfăşoară, Fundaţia va contracta respectivele prestaţii cu operatori calificaţi legal în acest scop, în condiţii de eficienţă economico-financiară, pentru o utilizare optimă a resurselor sale.

(5) Fundaţia poate constitui societăți comerciale pentru realizarea activităţilor economico-financiare, operaţiunilor de administrare şi gestiune patrimonială necesare îndeplinirii scopului său şi poate participa la societăţi comerciale a căror activitate ar servi îndeplinirii scopului său. Beneficiile revenind Fundaţiei din participaţii la asemenea societăţi sunt afectate exclusiv îndeplinirii scopului acesteia, neputând face obiectul vreunei distribuţii către fondatori.

Art.5. (1) Capacitatea civilă a FUNDAŢIEI ROMÂNO – AMERICANE PENTRU PROMOVAREA EDUCAŢIEI ŞI CULTURII-F.R.A.P.E.C., ca persoană juridică, subîntinde toate actele juridice principale şi deopotrivă accesorii, subsidiare, adiacente şi/sau conexe de dobândire şi exercitare de drepturi, respectiv asumare şi executare de obligaţii, necesare îndeplinirii scopului Fundaţiei.

(2) Efectele juridice, respectiv creare, modificare, transmitere ori stingere de drepturi şi obligaţii specifice faptelor juridice beneficiază şi, respectiv, incumbă Fundaţiei în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege.

 

III. CONDUCERE, ADMINISTRARE, CONTROL

Art.6. (1) Conducerea, administrarea şi controlul activităţii Fundaţiei se realizează prin organele sale, stabilite şi funcţionând conform regulilor statornicite prin prezentul Statut.

(2) Organul de conducere şi administrare a Fundaţiei este Consiliul Director, care este desemnat, revocat şi funcţionează conform clauzelor prezentului statut şi hotărârii fondatorilor.

(3) Preşedintele Consiliului Director este Preşedintele Fundaţiei. În afara prerogativelor de Preşedinte al Consiliului Director, Preşedintele Fundaţiei are rol de reprezentare, protocolar şi de imagine a Fundaţiei.

(4) Fondatorii alcătuiesc in corpore o entitate informală numită Curatorium, care există până rămâne în viaţă unul singur din aceştia, el devenind atunci Curator al Fundaţiei.

(5) Curatorium-ul se întrunește o dată pe an, în maxim trei luni de la încheierea unui exerciţiu financiar. Curatorium-ul poate fi convocat şi la cererea unei pătrimi din numărul fondatorilor sau la solicitarea Președintelui Consiliului Director. Convocarea trebuie făcută in scris sau prin mijloace on-line, cu minimum 15 zile înainte de data stabilită şi va cuprinde ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul întrunirii fondatorilor, locul şi data întrunirii.

(6) Pentru validitatea deliberărilor Curatorium-ului este necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membrii Curatorium-ului iar, la a doua convocare, ce nu poate fi stabilită în aceeaşi zi cu prima convocare, prezenţa a cel puţin o treime din membrii Curatorium-ului. Hotarârile constituie directive interne ce sunt duse la îndeplinire prin acte formale ale Consiliului Director, în condiţiile şi cu procedurile prevăzute de lege şi de prezentul Statut.

Art.7. (1) Consiliul Director se compune din 11 membri, desemnaţi de fondatori pentru un mandat de 4 ani, reînnoibil.

(2) Consiliul Director se compune din Preşedinte, doi vicepreşedinţi, un secretar şi șapte membri.

(3) Desemnarea membrilor Consiliului Director se face de către Curatorium in conditiile prevăzute in art.6 alin.5 din prezentul Statut.

(4) Un nou Consiliu Director va fi întotdeauna desemnat înainte de expirarea mandatului celui în funcţie. Mandatul acestuia va începe la expirarea celui al Consiliului Director în funcție.

(5) Oricare dintre membrii Consiliului Director poate fi revocat de către fondatori, pe parcursul mandatului, prin aceeaşi procedură prin care a fost desemnat.

(6) În caz de revocare, renunţare la mandat, deces, incapacitate ori survenirea unei incompatibilităţi legale, desemnarea unei alte persoane se operează în acelaşi mod, pentru durata restantă a mandatului Consiliului Director.

(7) La momentul la care nu va mai fi în viață niciunul dintre fondatori, Consiliul Director în funcțiune va desemna, cu majoritate calificată un nou Consiliu Director. Din componența noului Consiliu Director, desemnat în aceste condiții, nu pot face parte mai mult de jumătate din membrii celui în funcțiune.

Art . 8. (1)Atribuţiile principale ale Consiliului Director sunt:

a) aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale Fundaţiei;

b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiilor financiare anuale;

c) desemnarea şi revocarea cenzorului;

d) aprobarea raportului de activitate înaintat de cenzor;

e) aprobarea programului de activităţi;

f) aprobarea modificării statutului;

g) îndeplinirea, în relația cu Universitatea Româno-Americană, a tuturor atribuțiilor care decurg din aplicarea legislației în domeniul învățământului;

h) aprobarea înfiinţării de filiale şi sucursale;

i) încheierea de acte juridice în numele şi pe seama fundaţiei;

j) aprobarea organigramei şi a strategiei de personal ale fundaţiei;

k) aprobarea mutării sediului Fundaţiei, afilierea la alte organizaţii, fundaţii şi asociaţii, în conformitate cu scopul Fundaţiei şi legislaţia română în vigoare;

l) aprobarea modificării obiectului de activitate, în conformitate cu scopul Fundaţiei şi legislaţia română în vigoare;

m) mandatarea Președintelui să convoace Curatorium-ul;

n) aprobarea politicii de acordare a distincţiilor;

o) aprobarea salariilor personalului angajat şi a indemnizaţiilor colaboratorilor;

p) aprobarea regulamentelor interne de funcţionare;

q) aprobarea desfăşurării şi a altor activităţi prevăzute de lege şi în condiţiile legii.

r) deliberarea şi aprobarea afectării de fonduri şi alte resurse patrimoniale programelor şi proiectelor dedicate realizării scopului Fundaţiei;

s) elaborarea şi adoptarea Codului de etică pentru transparenţă şi legalitate al Fundaţiei.

(2) Pentru exercitarea în condiţii optime a atribuţiilor sale, Consiliul Director îşi va elabora şi adopta un regulament intern de funcţionare, stabilind reguli de convocare, întrunire, elaborare a deciziilor, circulaţie a informaţiilor, evidenţă a documentelor, sarcini şi responsabilităţi ale persoanelor implicate.

Art.9. (1) Ca organism deliberativ, Consiliul Director adoptă decizii în şedinţă convocată, întrunită şi desfășurată conform dispoziţiilor prezentului Statut, detaliate în regulamentul intern de funcţionare al Consiliului Director.

(2) Consiliul Director se întruneşte trimestrial, în prima jumătate a lunii subsecvente trimestrului expirat şi de câte ori se învederează necesar, la convocarea Preşedintelui, sau după caz, a unuia dintre vicepreşedinţi, la data şi ora, în locul şi cu ordinea de zi comunicate fiecărui membru.

(3) Consiliul Director este convocat şi se întruneşte la sediul Fundaţiei. În funcţie de circumstanţe, cel care convoacă şedinţa poate stabili un alt loc de desfășurare a acesteia, în ţară sau în străinătate, dacă au fost aprobate, în prealabil, de către Consiliul Director, costurile aferente.

(4) Convocarea se face cu minimum 10 zile înainte de data desfășurării şedinţei. Preşedintele sau, după caz, Vicepreşedintele, poate abrevia acest termen până la 5 zile minimum. Convocarea se face prin mijloace de comunicare adecvate asigurării primirii sale de către fiecare membru şi confirmării de primire în timp util.

(5) Deliberările au loc cu prezenţa fizică a membrilor la locul întrunirii, dar şedinţa poate fi ţinută şi cu prezenţa virtuală a membrilor,fost asigurată prin mijloace telematice sau prin teleconferinţă, cu condiţia asigurării comunicării şi exprimării instantanee şi simultane a voinţei membrilor, în mod cert şi complet.

(6) Confirmarea primirii convocării de către fiecare membru semnifică declaraţie de participare la şedinţă, în lipsa unor condiţionări sau precizări de neparticipare, motivată sau nu.

(7) Quorum-ul minimal pentru deliberări, atât în cazul prezenţei fizice cât şi a celei virtuale, este de 7 membri. Nu sunt incluşi în calculul quorum-ului membrii care, într-o anume problemă figurând în agenda şedinţei, sunt interesaţi personal sau prin soţ, ascendenţă ori descendenţă şi/sau rude în linie colaterală ori afini până la gradul al patrulea inclusiv, aceşti membri neputând participa la deliberare şi nici la votul propunerilor de soluţie a respectivei probleme.

(8) Excluziunea prevăzută la alineatul (7) pentru stabilirea realizării quorum-ului nu operează când fără membrul sau membrii în cauză n-ar fi posibilă întrunirea quorum-ului de deliberare, dar majoritatea certă in casu va fi calculată fără a considera voturile membrului/membrilor în cauză, afară de situaţiile când fără votul acestuia/acestora, n-ar putea fi obţinută respectiva majoritate cerută de lege sau de prezentul statut.

(9)Votul exprimat în condiţiile alin.(8) nu face răspunzător/răspunzători pentru conflict de interese pe membrul/membrii în cauză pentru daunele ce ar fi astfel cauzate Fundaţiei.

Art.10. Aspectele tehnico-administrative privind convocarea Consiliului Director, agenda şedinţei, verificarea întrunirii quorum-ului de deliberare valabilă şi a realizării majorităţii de vot cerute, comunicările, evidenţele, sunt în sarcina secretarului Consiliului Director, care asigură şi redactează procesul-verbal al şedinţei consemnând convocarea, quorum-ul, agenda, deliberările asupra punctelor acesteia, voturile exprimate şi textul deciziilor adoptate, eventual declaraţiile şi menţiunile expres cerute de unii membri, precum şi transcrierea acestora în Registrul de deliberări şi decizii ale Consiliului Director.

Art.11.(1) Conducerea şi procedura şedinţei sunt asigurate de Preşedintele Consiliului Director, iar în caz de indisponibilitate a acestuia, de către unul dintre Vicepreşedinţi în calitate de Preşedinte de şedinţă.

(2) Dreptul de vot este egal şi fiecare membru dispune de un vot activ (pro sau contra), neexistând posibilitatea abţinerii de la vot a membrului inclus în quorum. În caz de partaj egal al voturilor, prevalează opţiunea care raliază votul preşedintelui de şedinţă; dacă în acest mod nu este rezolvată problema din agendă întrucât ea necesită statutar sau legal o soluţie afirmativă, acea problemă este supusă unei noi deliberări, iar dacă votul ce-i urmează nu o rezolvă nici el, respectiva problemă va fi scrisă pe agenda proximei şedinţe a Consiliului Director, de convocat şi ţinut înăuntrul termenului definit de lege sau de statut.

(3) Exprimarea votului se face deschis, cu excepţia votului pentru desemnări sau revocări de persoane, care este secret. Procesul-verbal al şedinţei este redactat de secretarul Consiliului Director, acesta specificând convocarea, data şi locul ţinerii şedinţei, quorum-ul, agenda, deciziile adoptate şi majoritatea de voturi obţinută pentru fiecare din ele; procesul-verbal de şedinţă şi deciziile adoptate sunt semnate de secretar şi toţi membrii votanţi. Procesul-verbal şi deciziile adoptate sunt transcrise în Registrul de deliberări şi decizii ale Consiliului Director, purtând semnătura secretarului şi a Preşedintelui Consiliului Director.

Art.12.(1) Deciziile adoptate de Consiliul Director cu îndeplinirea condiţiilor de regularitate formală şi substanţială sunt obligatorii pentru toţi membrii săi, chiar dacă nu au participat la şedinţă sau au votat împotrivă.

(2) Deciziile Consiliului Director pretins contrare legii sau dispoziţiilor Actului constitutiv ori prezentului Statut pot fi atacate în justiţie de către fondatori şi de către membrii care nu au luat parte la şedinţă sau au votat împotrivă şi au cerut să se consemneze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţă despre hotărâre, respectiv de la data şedinţei, pentru participanţi. În nici un caz, data luării la cunoştinţă despre decizie nu poate fi reputată mai târziu de 30 de zile de la data transcrierii procesului-verbal de şedinţă şi a hotărârii în Registrul de deliberări şi decizii ale Consiliului Director, liber accesibil tuturor fondatorilor şi membrilor Consiliului Director.

Art.13. (1)Exercitarea atribuţiilor Consiliului Director se concretizează, de regulă, prin adoptarea unei hotărâri care stabileşte măsurile de luat, actele şi faptele materiale de efectuat, dar mai ales actele juridice de încheiat de către Fundaţie, termenii şi condiţiile acestora, plafoanele valorice de angajament, garanţiile de bună executare şi contra insolvabilităţii.

(2) Preşedintele Consiliului Director reprezintă Fundaţia ca persoană juridică de drept privat în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice române ori străine şi a oricăror alte entităţi de drept public sau de drept privat, exprimând, declarând şi apărând poziţia şi Statutul Fundaţiei, interesele acesteia şi manifestând atitudinea ei faţă de orice eveniment, situaţie ori comportament afectând Fundaţia sau vizând scopul şi obiectivele acesteia.

(3) Preşedintele Consiliului Director angajează patrimonial Fundaţia prin semnătura sa pusă pe actele juridice încheiate cu persoane fizice sau juridice, române ori străine până la valoarea prevăzută în Regulamentul de funcţionare a Consiliului Director. Preşedintele semnează orice contracte de angajare de personal şi orice acte de numire de directori executivi sau de membri în comitetele sau grupurile de lucru constituite pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor Fundaţiei.

(4) Preşedintele Consiliului Director poate delega oricărui membru al acestuia încheierea unui contract, exercitarea unor anumite atribuţii ale Consiliului Director, negocierea şi

perfectarea unor anumite categorii de operaţiuni sau reprezentarea Fundaţiei într-o acţiune determinată. De asemenea, Preşedintele Consiliului Director poate mandata pe oricare fondator ori membru al personalului Fundaţiei, pentru a negocia sau încheia un contract sau alt act juridic în numele şi pe contul Fundaţiei, în termenii şi condiţiile mandatului încredinţat. Forma mandatului este supusă exigenţelor legale de valabilitate, în funcţie de obiectul acestuia.

(5) Vicepreşedintele îndeplineşte oricare dintre atribuţiile Preşedintelui, delegate de acesta din urmă, iar în caz de indisponibilitate temporară a Preşedintelui îl înlocuieşte pe acesta. În cazul imposibilităţii definitive de exercitare a funcţiei de către Preşedinte (deces, incapacitate, motive medicale, incompatibilitate legală), unul dintre Vicepreşedinţi desemnat de Consiliul Director exercită ad interim funcţia Preşedintelui până la desemnarea unui nou Preşedinte pentru durata restantă a mandatului.

Art.14. (1) Pentru managementul activităţilor Fundaţiei, Consiliul Director stabileşte comitete şi grupuri de lucru, alcătuite din 3-5 persoane, având în resort divizii ori sectoare de specialitate. Atribuţiile, sarcinile, obiectivele şi criteriile de performanţă, precum şi cerinţele profesionale pentru numire sunt stabilite prin decizie a Consiliului Director, iar numirea coordonatorilor acestora este făcută de Preşedintele Consiliului Director.

(2) Pentru iniţierea, elaborarea, promovarea şi monitorizarea proiectelor şi programelor de educaţie, training, cercetare ştiinţifică şi publicistică, Consiliul Director înfiinţează un Comitet Ştiinţific, format din 5 personalităţi consacrate. Comitetul Ştiinţific identifică domeniile şi direcţiile de interes pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor Fundaţiei, evaluează personalul de specialitate al Fundaţiei şi organizează sistemul relaţional cu forurile şi entităţile de profil.

(3) Comitetul Ştiinţific face propuneri Consiliului Director al Fundaţiei, prezintă rapoarte şi emite avize de specialitate fundamentând şi evaluând opţiunile care prezintă interes pentru Fundaţie.

Art.15. (1) Controlul legalităţii şi regularităţii operaţiunilor financiar-contabile şi al activităţii de gestiune patrimonială ale Fundaţiei se exercită de către un cenzor care este desemnat de Consiliul Director și nu este membru al acestuia.

(2) Dacă în urma controlului sunt semnalate iregularităţi, fondatorii solicită Consiliului Director remedierea acestora.

(3) Dacă soluţiile stabilite de Consiliul Director sunt considerate nesatisfăcătoare, fondatorii pot cere instanţei judecătoreşti legalmente competentă obligarea Consiliului Director la reparaţiunea prejudiciilor cauzate Fundaţiei prin condamnarea in solidar a membrilor săi şi alte măsuri apreciate ca necesare, inclusiv dizolvarea Fundaţiei.

 

IV. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE. PARTICIPANŢI

Art.16.(1) Fundaţia se organizează şi funcţionează ca persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ. Structurile şi compartimentele sale organizatorice şi funcţionale sunt stabilite, modificate şi înlocuite prin decizii ale Consiliului Director, urmărind eficienţa economică şi adecvarea optimă la exigenţele specifice scopului şi obiectivelor Fundaţiei. Numărul şi dimensiunea acestora sunt condiţionate de nivelul resurselor disponibile ale Fundaţiei.

(2) Activitatea Fundaţiei se realizează cu personal angajat în condiţiile legii, atent selecţionat în privinţa exigenţelor profesionale, dar şi a calităţilor umane specifice în considerarea scopului Fundaţiei. Angajarea de personal este condiţionată de imposibilitatea realizării unor activităţi în regim de voluntariat.

(3) Activităţile Fundaţiei supuse unor avize, licenţe şi/sau autorizări administrative ori atestării îndeplinirii unor condiţii legale, nu vor fi iniţiate decât după obţinerea actelor respective.

Art.17. Îndată ce Fundaţia va îndeplini condiţiile prevăzute de lege, Consiliul Director va decide începerea procedurii pentru declararea ei ca fiind de utilitate publică.

Art.18. (1) Prin decizie a Consiliului Director pot fi integraţi în viaţa şi activitatea Fundaţiei cu titlu de gratitudine, compensaţie morală şi recunoaştere socială, primind şi vocaţia de a fi preferenţial eligibili în structurile executive şi de conducere ale Fundaţiei şi de a se implica semnificativ în activităţile sale, următoarele categorii de participanţi:

a) participanţi susţinători;

b) participanţi aderenţi;

c) participanţi onorifici.

(2) Participanţii susţinători sunt cei care contribuie pecuniar, cu o sumă minimă anuală echivalentă cu 300 USD, la realizarea scopului Fundaţiei, fără contraprestaţie patrimonială din partea acesteia. În baza deciziei Consiliului Director, aceștia sunt înscriși în lista susținătorilor şi sunt menţionaţi în documentele referitoare la activitatea Fundaţiei, putând înainta propuneri de proiecte şi programe pentru îndeplinirea scopului Fundaţiei. Participanţii susţinători păstrează această calitate câtă vreme subscriu contribuţia consimţită, beneficiind de facilităţile pe care le poate oferi Fundaţia.

(3) Participanţii aderenţi sunt cei care împărtăşind scopul Fundaţiei, aderă la acesta contribuind cu mijloace materiale şi financiare adecvate pentru îndeplinirea lui, inclusiv prin implicarea în activităţile Fundaţiei, fără contraprestaţie remuneratorie. În baza declaraţiei de adeziune pe care o semnează, sunt înscrişi de Consiliul Director în lista aderenţilor şi menţionaţi ca atare în documentele Fundaţiei.

(4) Participanţii onorifici sunt persoane fizice care dedică eforturi profesionale activităţilor Fundaţiei, mai cu seamă în domeniile cercetare ştiinţifică, formare profesională continuă, servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate, fiind declaraţi astfel cu titlu de recunoaştere a eminenţei profesionale şi valorii lor morale şi umane, Consiliul Director înscriindu-i în lista participanţilor onorifici.

 

V. PATRIMONIU – RESURSE

Art.19. (1) Patrimoniul Fundației se compune din activul net format din contribuţiile pecuniare în părţi egale afectate de fondatori la data înfiinţării fundaţiei, din activele atrase pe perioada funcţionării sale şi din veniturile obţinute prin desfăşurarea unor activităţi economice.

(2) Fundaţia va putea grupa anumite bunuri şi fonduri în universalităţi de fapt constituind patrimonii de afectaţiune destinate unor obiective şi programe prestabilite pentru îndeplinirea scopului său. Acestea vor susţine pasivele proprii generate sau angajate în realizarea respectivelor obiective şi programe.

(3) Actele de gestiune şi administrare a patrimoniului Fundaţiei, cele de dispoziţie asupra bunurilor sale, ca şi evidenţele, înregistrările, intrările şi ieşirile, raportările şi declaraţiile privind operaţiunile juridice şi financiar contabile ale Fundaţiei se fac prin documente şi în registre ţinute, operate şi declarate de către persoane abilitate conform regulilor şi practicilor financiar-contabile stabilite, respectiv admise de lege.

Art. 20. (1) Veniturile obţinute de Fundaţie sunt destinate exclusiv îndeplinirii scopului acesteia, neputând face obiectul vreunei distribuţii între fondatori sau către alte persoane, nici pe parcursul funcţionării sale şi nici cu ocazia lichidării.

(2) Sursele de provenienţă a veniturilor Fundaţiei pot fi interne sau externe.

A. Constituie surse intrinseci de venituri:

a. fructe civile, precum dividende, dobânzi, tantieme, bonusuri şi altele asemenea, produse de plasamente efectuate în condiţiile legii pe pieţele de capital sau financiare, ori participaţii subscrise sau preluate la capitalul unor societăţi comerciale;

b. dividende la societatea înfiinţată de Fundaţie, dacă aceasta nu reinvesteşte profitul net;

c. venituri realizate din activităţi economice directe ale Fundaţiei (servicii de consultanţă, cercetare ştiinţifică, formare

profesională, publicaţii, etc.), desfăşurate în nume propriu ori în diverse parteneriate;

d. venituri din vânzarea de instrumente financiare deţinute de Fundaţie.

B. Constituie surse extrinseci de venituri:

a. donaţii, legate, sponsorizări;

b. resurse obţinute de la bugetul de stat sau bugetele locale;

c. ajutoare, credite nerambursabile, contribuţii de sprijin punctuale, episodice sau regulate acordate de terţi persoane fizice sau juridice, române ori străine;

d. subscripţii, subvenţii, premii sau alte facilităţi exprimabile pecuniar şi necondiţionate de manieră contrară scopului Fundaţiei;

e. alte surse prevăzute de lege.

(3) Fiecare din sursele de venituri ale Fundaţiei urmează regimul de gestiune, administrare şi control, precum şi, unde este cazul, afectaţiunea expresă prevăzută de lege.

(4) Sub nicio formă, nici direct (dividende, cote, bonusuri, etc.) şi nici indirect (prime, premii, gratuităţi sau alte avantaje), Fundaţia nu va distribui fondatorilor, managerilor, directorilor sau personalului angajat vreo parte din rezultatele sale financiare ori materiale, rezervate fiind desigur contraprestaţiile remuneratorii ori obligaţiile compensatorii sau indemnitare (salarii, indemnizaţii, remuneraţii, rambursări de sume avansate ori acoperire de cheltuieli expuse în interesul Fundaţiei).

Art. 21. (1) Fondurile băneşti şi bunurile Fundaţiei – mobiliare şi imobiliare, corporale şi necorporale – sunt înregistrate, evidenţiate, gestionate şi administrate în conformitate cu dispoziţiile legale în materie, iar în privinţa actelor juridice referitoare la acestea şi a plafoanelor valorice de dispoziţie şi/sau angajamente, potrivit reglementărilor stabilite în prezentul statut şi regulamentelor Fundaţiei, prin deciziile organelor sale competente.

(2) Bunurile achiziţionate sau edificate din bani publici se înregistrează separat în evidenţele Fundaţiei. Dacă la data

dizolvării Fundaţiei aceasta va fi fost recunoscută ca fiind de utilitate publică, respectivele bunuri provenind din resurse bugetare de stat sau locale, care vor fi rămas în urma lichidării în produsul net al lichidării (reliquat), vor fi repartizate prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, a consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti sau local, către alte fundaţii cu scop identic sau similar ori către instituţii publice cu acelaşi obiect de activitate.

 

CAP.VI. DIZOLVARE SI LICHIDARE

Art.22. (1) Dizolvarea Fundaţiei, pentru vreuna din cauzele, cu procedura şi efectele prevăzute de lege, este urmată de lichidarea acesteia cu respectarea prevederilor legale.

(2) Dacă la lichidare, după stingerea pasivului Fundaţiei, rămân bunuri ale acesteia care nu au fost achiziţionate ori edificate din fonduri publice, aceste bunuri vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau similar celui al Fundaţiei. În acest scop, lichidatorii vor solicita publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a listei respectivelor bunuri, fixând un termen, nu mai scurt de 30 de zile de la publicare, în care fundaţiile interesate şi îndeplinind condiţia identităţii sau similarităţii scopului să comunice lichidatorilor statutul pentru confirmarea îndeplinirii condiţiei. Primirea comunicării echivalează cu acceptarea bunului/bunurilor în cazul când respectiva fundaţie va fi agreată de lichidatori. În termen de 10 zile de la împlinirea termenului de 30 de zile, lichidatorii vor desemna fundaţia/fundaţiile căreia/cărora urmează a fi atribuite bunurile în cauză, libere de orice sarcini, drepturi şi/sau pretenţii ale terţilor notificând aceasta fundaţiei/fundaţiilor respective, cu precizarea termenului de prezentare a deţinătorului pentru preluarea bunului/bunurilor. Preluarea se face prin proces-verbal de predare-preluare, iar transmiterea proprietăţii bunului/bunurilor se operează la data înscrierii în cartea funciară, pentru imobile, la data stabilită în procesul-verbal, iar în lipsă la data procesului-verbal, pentru mobile.

 

CAP.VII. DISPOZITII FINALE

Art.23. Schimbarea scopului Fundaţiei prevăzut în Statut necesită luarea în considerare a regulilor stabilite de art.29 alin.(5) şi (6) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Art.24. Prezentul Statut se completează cu dispoziţiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, iar orice clauză a sa este reputată implicit modificată corespunzător, sau după caz abrogată, dacă dispoziţiile legale imperative superveniente prevăd soluţii diferite sau, după caz, contrarii.

Scopul Fundaţiei îl constituie promovarea şi răspândirea valorilor educaţiei civice şi culturii române în SUA şi a valorilor educaţiei civice şi culturii americane în România.

Fundaţia va susţine Universitatea Româno-Americană în procesul de îndeplinire a misiunii sale privind educaţia, cultura, cercetarea, dezvoltarea, inovarea în acord cu cerinţele societăţii româneşti.

În realizarea scopului, Fundaţia:

a) poate înfiinţa unităţi de învăţământ de toate gradele, cluburi, formaţii culturale, asociaţii sportive etc.;

b) organizează conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

c) iniţiază întâlniri cu caracter educativ, ştiinţific, civic şi cultural cu participarea unor organizaţii şi personalităţi din România şi SUA;

d) sprijină organizarea unor programe de mobilitate internaţională a personalului didactic şi de cercetare precum şi a studenţilor din Universitatea Româno-Americană;

e) identifică şi diseminează în România cele mai bune practici în materie de educaţie şi formare profesională, cultură şi civilizaţie, arhitecturi curriculare şi extracurriculare, la nivel preuniversitar şi universitar;

f) stabileşte şi dezvoltă parteneriate cu organisme de educaţie, formare profesională şi culturale din România şi SUA;

g) editează reviste şi alte materiale profesionale şi ştiinţifice;

h) poate să se afilieze la alte fundaţii sau asociaţii din România, SUA şi din alte state;

i) poate avea filiale în România şi în străinătate;

j) poate înfiinţa societăţi comerciale;

k) poate colecta fonduri băneşti şi bunuri materiale de la donatorii naţionali şi internaţionali în vederea realizării scopului propus;

l) poate să construiască sau să realizeze obiective de investiţii, din fonduri proprii, credite, donaţii, legate testamentare sau alte surse atrase;

m) realizează orice alte activităţi care urmăresc îndeplinirea scopului pentru care a fost creată;

Pentru activităţi şi operaţiuni comportând regimuri legale speciale sau profesionale (civile, comerciale, financiare, edilitare) ori un statut legal profesional pentru cei care le desfăşoară, Fundaţia va contracta respectivele prestaţii cu operatori calificaţi legal în acest scop, în condiţii de eficienţă economico-financiară, pentru o utilizare optimă a resurselor sale.

Fundaţia poate constitui societăți comerciale pentru realizarea activităţilor economico-financiare, operaţiunilor de administrare şi gestiune patrimonială necesare îndeplinirii scopului său şi poate participa la societăţi comerciale a căror activitate ar servi îndeplinirii scopului său. Beneficiile revenind Fundaţiei din participaţii la asemenea societăţi sunt afectate exclusiv îndeplinirii scopului acesteia, neputând face obiectul vreunei distribuţii către fondatori.

 

(art. 4 din Statut)

Prof.univ.dr. Ion SMEDESCU
Președinte-Fondator al Fundației Româno-Americane

pentru Promovarea Educației și Culturii - FRAPEC
Rector al Universității Româno-Americane (1991-2008)

 

 

 

 

 

     Creată prin actul constitutiv al membrilor fondatori din 11 decembrie 1991, Fundația Româno-Americană pentru Promovarea Educației și Culturii – FRAPEC – are ca scop promovarea şi răspândirea valorilor educaţiei civice şi culturii române în SUA şi a valorilor educaţiei civice şi culturii americane în România.

     Fundația Româno-Americană pentru Promovarea Educației și Culturii – FRAPEC – va susţine Universitatea Româno-Americană în procesul de îndeplinire a misiunii sale privind educaţia, cultura, cercetarea, dezvoltarea, inovarea în acord cu cerinţele societăţii româneşti.

     Ca parte integrantă a Fundaţiei Româno-Americane pentru Promovarea Educaţiei şi Culturii – FRAPEC –, Universitatea Româno-Americană are ca scop promovarea valorilor educaţionale ale învăţământului superior american şi european pe fondul bogatelor tradiţii ale învăţământului românesc recunoscut pe plan internaţional.

     Doresc ca toţi studenţii şi cadrele didactice să fie mândri că fac parte din comunitatea academică a Universităţii Româno-Americane, iar absolvenţii noştri să contribuie, prin probitate şi competenţă profesională, la creşterea prestigiului instituţiei noastre în ţară şi în lume.

Toate marile zidiri pornesc de la acei oameni despre care se poate spune că „au văzut idei”, că au crezut în ele şi şi-au propus cu îndârjire să le transpună în practică. Lansarea unei lucrări de tipul unei arhitecturi asociative complete, cum este o Fundaţie, este ceva vizionar, urmăreşte scopuri nobile şi nu poate fi făcută decât de oameni foarte generoşi şi dispuşi să ofere fără a cere nimic în schimb decât voluntariat şi devoţiune din partea tuturor celor care se angajează să pună umărul la această construcţie.

Acestea au fost ideile care l-au animat pe Profesorul Ion Smedescu şi pe ceilalţi 26 de minunaţi dascăli, oameni de cultură, cercetători şi alţi profesionişti cu înalt spirit civic care, la momentul la care se năştea o nouă lume şi un inedit tip de societate, au elaborat documentele fondatoare, au întreprins demersurile procedurale şi au adus prinosul domniilor lor de efort complex şi bine intenţionat. Aceste eforturi s-au concretizat reglementar şi instituţional în Sentinţa civilă nr. 34/ 22.01.1992 prin care a dobândit personalitate juridică Fundaţia Româno-Americană pentru Educaţie şi Cultură (FRAPEC). Acestor oameni de iniţiativă, generoşi până la cel mai înalt nivel, vizionari şi capabili de mare profunzime, toţi cei care vor lucra pentru transpunerea în practică a dezideratelor statutare trebuie să le păstreze neîntinată consideraţie, respect şi să le cinstească memoria atunci când nu vor mai putea să activeze militant pe tărâmul realităţii implacabile.

Familia care s-a construit în jurul acestui aşezământ societal s-a mărit, în jurul scopurilor statutare s-au adunat şi alţi profesionişti care au achiesat fără rezerve la obiectivele ei, au venit cu idei noi şi s-au angajat să rămână în planul voluntariatului şi al generozităţii neoneroase. Modificările care s-au produs, începând cu anul 2000, în peisajul legislaţiei privitoare la asociaţii şi fundaţii au găsit la FRAPEC determinarea de a fi înţelese, asumate şi transpuse proactiv în practică. Este îmbucurător că, în prezent, familia acestui aşezământ dedicat educaţiei de cea mai înaltă calitate şi multiculturalismului manifest s-a mărit, este mai unitară ca oricând, militează pentru implementarea ideilor şi visurilor fondatorilor şi se angajează plenar în adecvarea muncii depuse la noile provocări de natură societală.

Nu se pot uita, şi trebuie cinstite cum se cuvine, dificultăţile pe care le-au întâmpinat cei care au condus FRAPEC până în prezent, rolul pe care fondatorii l-au avut şi continuă să îl aibă în peisajul decizional şi acţional, obolul pe care mulţi şi stimaţi oameni l-au adus pe altarul ideilor statutare, dar şi responsabilitatea pe care şi-o asumă cei care sunt desemnaţi la nivelul structurilor executive. Claritatea responsabilităţilor individuale, sinergia acţională în cadrul forurilor decizionale deliberative şi executive, dar şi vocaţia absolut necesară sunt valori referenţiale ale acţiunii noastre prezente şi viitoare.

La nivelul fondatorilor, dar şi al membrilor Consiliului Director s-au înţeles pe deplin sarcinile pe care le avem, s-a exprimat în unanimitate adeziunea la scopurile statutare şi la acţiunile preconizate şi s-a decis să promovăm consensualitatea decizională, chiar şi acolo unde documentar este prevăzut un tip sau altul de majorităţi. Determinarea noastră este să ne alegem cu curaj, dar şi cu raţionalitate obiectivele, să ne fundamentăm cu inteligenţă măsurile şi acţiunile pe care le preconizăm, să convingem cu argumente imbatabile, nu cu majorităţi de convenienţă, să fim vizionari, dar nu utopici, să ne propunem ţinte înalte pentru că altfel vom rămâne în zona facilului şi a mediocrităţii acţionale, să atragem în jurul nostru valori referenţiale pentru scopurile Fundaţiei, să colectăm resurse pe care să le direcţionăm către deziderate înalte şi să rămânem familia la care au aspirat fondatorii.

Păstrarea emblemei FRAPEC şi ferirea acesteia de orice fel de uzurpare depinde de măsurile noastre strategice dar şi curente, de vizibilitatea pe care i-o conferim cu orice prilej pe care îl avem fiecare dintre noi, de corectitudinea cu care ne raportăm la elementele sale de natura culturii organizaţionale, de înţelegerea şi respectarea scopurilor şi obiectivelor statutare. Prietenii, dar şi inamicii FRAPEC se pot găsi peste tot, atât în interiorul cât şi în exteriorul arhitecturii noastre asociative. Ceea ce îi putem asigura pe prieteni este că vom fi primitori şi deschişi, iar pe inamici că vom fi atenţi şi neiertători. Trebuie ca toţi cei care vin alături de Comitetul Director în demersurile sale executive cotidiene să înţeleagă că „scopul principal al Fundaţiei îl constituie promovarea şi răspândirea valorilor educaţiei civice şi culturii române în SUA şi a valorilor educaţiei civice şi culturii americane în România”.

Lectura atentă a documentelor constitutive şi funcţionale ale FRAPEC cuprinse în această broşură, trebuie să ne determine să înţelegem logica lor dominantă, valorile pe care le pun în faţa fiecăruia dintre noi, să ne îndemne să mergem dinspre literă către spiritul lor, să ne responsabilizeze şi să ne explice ce se aşteaptă de la fiecare dintre noi, chiar şi atunci când cei mai mulţi dintre noi nu se pot aştepta decât la aprecieri calitative. Acesta este spiritul unei arhitecturi asociative de tip fundaţie şi nu putem şi nici nu ar trebui să vrem să-l transcedem.

Exercitarea atribuţiilor Consiliului Director se va rezuma la adoptarea măsurilor de întreprins, configurarea actelor şi faptelor materiale de concretizat şi la încheierea de acte care să contribuie la concretizarea relaţiilor parteneriale absolut esenţiale pentru funcţionarea noastră. Vreau să credem că sunt şi articole din Statut care (cu excepţia situaţiilor impuse de schimbarea legislaţiei incidente) nu vor fi puse niciodată în aplicare. Mă gândesc la prevederile cu privire la schimbarea de fond a scopului FRAPEC sau la desfiinţarea sau lichidarea acesteia. Cred că fondatorii ne-au pus la dispoziţie, nouă celor din prezent sau celor care vor veni după noi, o arhitectură asociativă pe perioadă nedeterminată pe care propun să o înţelegem în sensul de „pentru totdeauna”.

Vreau să înţelegem exact valenţele colegialităţii, atât la nivel decizional cât şi acţional, să fim optimişti şi încrezători în ceea ce ne poate aduce bun viitorul, să fim conştienţi de ameninţările care ne pândesc dar şi de importantul rol pe care îl putem juca. Pentru aceasta este nevoie de armonie şi nu de divergenţă, de dialog nu de monolog, de unidirecţionalitate şi nu de multicefalism, de altruism nu de egoism.

Nu trebuie uitat nicio secundă că FRAPEC s-a organizat şi funcţionează ca persoană juridică de drept privat dar fără scop lucrativ. Termenul non-lucrativ trebuie înţeles ca determinarea fiecăruia dintre noi să facem tot ce putem şi să nu aşteptăm recompense personale, să trudim cu rigoare şi devoţiune dar să ne bucurăm de ceea ce vor obţine terţii pe care ne propunem să îi sprijinim.

Ne propunem să ne înţelegem corect statutele, să ne interpretăm cu profesionalism rolurile pe care fiecare dintre noi le-am primit în conformitate cu prevederile legale şi statutare, să punem în agenda personală, la loc de frunte, obiectivele statuate şi asumate, să ne gândim la izvoare dar şi la viitor, să cinstim memoria fondatorilor prin fapte nu prin vorbe, să atragem în jurul Fundaţiei şi alţi prieteni, nu pentru că ne sunt apropiaţi nouă ca persoane, ci pentru că achiesează fără rezerve şi neinteresat material la idealurile Fundaţiei.

 

 

Prof.univ. dr. Dumitru Miron

Preşedintele Consiliului Director

Designed by Gaby

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok