Misiune si Obiective

Scopul Funda?iei îl constituie promovarea ?i r?spândirea valorilor educa?iei civice ?i culturii române în SUA ?i a valorilor educa?iei civice ?i culturii americane în România.

Funda?ia va sus?ine Universitatea Româno-American? în procesul de îndeplinire a misiunii sale privind educa?ia, cultura, cercetarea, dezvoltarea, inovarea în acord cu cerin?ele societ??ii române?ti.

În realizarea scopului, Funda?ia:

a) poate înfiin?a unit??i de înv???mânt de toate gradele, cluburi, forma?ii culturale, asocia?ii sportive etc.;

b) organizeaz? conferin?e ?i alte manifest?ri ?tiin?ifice na?ionale ?i interna?ionale;

c) ini?iaz? întâlniri cu caracter educativ, ?tiin?ific, civic ?i cultural cu participarea unor organiza?ii ?i personalit??i din România ?i SUA;

d) sprijin? organizarea unor programe de mobilitate interna?ional? a personalului didactic ?i de cercetare precum ?i a studen?ilor din Universitatea Româno-American?;

e) identific? ?i disemineaz? în România cele mai bune practici în materie de educa?ie ?i formare profesional?, cultur? ?i civiliza?ie, arhitecturi curriculare ?i extracurriculare, la nivel preuniversitar ?i universitar;

f) stabile?te ?i dezvolt? parteneriate cu organisme de educa?ie, formare profesional? ?i culturale din România ?i SUA;

g) editeaz? reviste ?i alte materiale profesionale ?i ?tiin?ifice;

h) poate s? se afilieze la alte funda?ii sau asocia?ii din România, SUA ?i din alte state;

i) poate avea filiale în România ?i în str?in?tate;

j) poate înfiin?a societ??i comerciale;

k) poate colecta fonduri b?ne?ti ?i bunuri materiale de la donatorii na?ionali ?i interna?ionali în vederea realiz?rii scopului propus;

l) poate s? construiasc? sau s? realizeze obiective de investi?ii, din fonduri proprii, credite, dona?ii, legate testamentare sau alte surse atrase;

m) realizeaz? orice alte activit??i care urm?resc îndeplinirea scopului pentru care a fost creat?;

Pentru activit??i ?i opera?iuni comportând regimuri legale speciale sau profesionale (civile, comerciale, financiare, edilitare) ori un statut legal profesional pentru cei care le desf??oar?, Funda?ia va contracta respectivele presta?ii cu operatori califica?i legal în acest scop, în condi?ii de eficien?? economico-financiar?, pentru o utilizare optim? a resurselor sale.

Funda?ia poate constitui societ??i comerciale pentru realizarea activit??ilor economico-financiare, opera?iunilor de administrare ?i gestiune patrimonial? necesare îndeplinirii scopului s?u ?i poate participa la societ??i comerciale a c?ror activitate ar servi îndeplinirii scopului s?u. Beneficiile revenind Funda?iei din participa?ii la asemenea societ??i sunt afectate exclusiv îndeplinirii scopului acesteia, neputând face obiectul vreunei distribu?ii c?tre fondatori.

 

(art. 4 din Statut)

Designed by Gaby

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok