Prezentare

Toate marile zidiri pornesc de la acei oameni despre care se poate spune c? „au v?zut idei”, c? au crezut în ele ?i ?i-au propus cu îndârjire s? le transpun? în practic?. Lansarea unei lucr?ri de tipul unei arhitecturi asociative complete, cum este o Funda?ie, este ceva vizionar, urm?re?te scopuri nobile ?i nu poate fi f?cut? decât de oameni foarte genero?i ?i dispu?i s? ofere f?r? a cere nimic în schimb decât voluntariat ?i devo?iune din partea tuturor celor care se angajeaz? s? pun? um?rul la aceast? construc?ie.

Acestea au fost ideile care l-au animat pe Profesorul Ion Smedescu ?i pe ceilal?i 26 de minuna?i dasc?li, oameni de cultur?, cercet?tori ?i al?i profesioni?ti cu înalt spirit civic care, la momentul la care se n??tea o nou? lume ?i un inedit tip de societate, au elaborat documentele fondatoare, au întreprins demersurile procedurale ?i au adus prinosul domniilor lor de efort complex ?i bine inten?ionat. Aceste eforturi s-au concretizat reglementar ?i institu?ional în Sentin?a civil? nr. 34/ 22.01.1992 prin care a dobândit personalitate juridic? Funda?ia Româno-American? pentru Educa?ie ?i Cultur? (FRAPEC). Acestor oameni de ini?iativ?, genero?i pân? la cel mai înalt nivel, vizionari ?i capabili de mare profunzime, to?i cei care vor lucra pentru transpunerea în practic? a dezideratelor statutare trebuie s? le p?streze neîntinat? considera?ie, respect ?i s? le cinsteasc? memoria atunci când nu vor mai putea s? activeze militant pe t?râmul realit??ii implacabile.

Familia care s-a construit în jurul acestui a?ez?mânt societal s-a m?rit, în jurul scopurilor statutare s-au adunat ?i al?i profesioni?ti care au achiesat f?r? rezerve la obiectivele ei, au venit cu idei noi ?i s-au angajat s? r?mân? în planul voluntariatului ?i al generozit??ii neoneroase. Modific?rile care s-au produs, începând cu anul 2000, în peisajul legisla?iei privitoare la asocia?ii ?i funda?ii au g?sit la FRAPEC determinarea de a fi în?elese, asumate ?i transpuse proactiv în practic?. Este îmbucur?tor c?, în prezent, familia acestui a?ez?mânt dedicat educa?iei de cea mai înalt? calitate ?i multiculturalismului manifest s-a m?rit, este mai unitar? ca oricând, militeaz? pentru implementarea ideilor ?i visurilor fondatorilor ?i se angajeaz? plenar în adecvarea muncii depuse la noile provoc?ri de natur? societal?.

Nu se pot uita, ?i trebuie cinstite cum se cuvine, dificult??ile pe care le-au întâmpinat cei care au condus FRAPEC pân? în prezent, rolul pe care fondatorii l-au avut ?i continu? s? îl aib? în peisajul decizional ?i ac?ional, obolul pe care mul?i ?i stima?i oameni l-au adus pe altarul ideilor statutare, dar ?i responsabilitatea pe care ?i-o asum? cei care sunt desemna?i la nivelul structurilor executive. Claritatea responsabilit??ilor individuale, sinergia ac?ional? în cadrul forurilor decizionale deliberative ?i executive, dar ?i voca?ia absolut necesar? sunt valori referen?iale ale ac?iunii noastre prezente ?i viitoare.

La nivelul fondatorilor, dar ?i al membrilor Consiliului Director s-au în?eles pe deplin sarcinile pe care le avem, s-a exprimat în unanimitate adeziunea la scopurile statutare ?i la ac?iunile preconizate ?i s-a decis s? promov?m consensualitatea decizional?, chiar ?i acolo unde documentar este prev?zut un tip sau altul de majorit??i. Determinarea noastr? este s? ne alegem cu curaj, dar ?i cu ra?ionalitate obiectivele, s? ne fundament?m cu inteligen?? m?surile ?i ac?iunile pe care le preconiz?m, s? convingem cu argumente imbatabile, nu cu majorit??i de convenien??, s? fim vizionari, dar nu utopici, s? ne propunem ?inte înalte pentru c? altfel vom r?mâne în zona facilului ?i a mediocrit??ii ac?ionale, s? atragem în jurul nostru valori referen?iale pentru scopurile Funda?iei, s? colect?m resurse pe care s? le direc?ion?m c?tre deziderate înalte ?i s? r?mânem familia la care au aspirat fondatorii.

P?strarea emblemei FRAPEC ?i ferirea acesteia de orice fel de uzurpare depinde de m?surile noastre strategice dar ?i curente, de vizibilitatea pe care i-o conferim cu orice prilej pe care îl avem fiecare dintre noi, de corectitudinea cu care ne raport?m la elementele sale de natura culturii organiza?ionale, de în?elegerea ?i respectarea scopurilor ?i obiectivelor statutare. Prietenii, dar ?i inamicii FRAPEC se pot g?si peste tot, atât în interiorul cât ?i în exteriorul arhitecturii noastre asociative. Ceea ce îi putem asigura pe prieteni este c? vom fi primitori ?i deschi?i, iar pe inamici c? vom fi aten?i ?i neiert?tori. Trebuie ca to?i cei care vin al?turi de Comitetul Director în demersurile sale executive cotidiene s? în?eleag? c? „scopul principal al Funda?iei îl constituie promovarea ?i r?spândirea valorilor educa?iei civice ?i culturii române în SUA ?i a valorilor educa?iei civice ?i culturii americane în România”.

Lectura atent? a documentelor constitutive ?i func?ionale ale FRAPEC cuprinse în aceast? bro?ur?, trebuie s? ne determine s? în?elegem logica lor dominant?, valorile pe care le pun în fa?a fiec?ruia dintre noi, s? ne îndemne s? mergem dinspre liter? c?tre spiritul lor, s? ne responsabilizeze ?i s? ne explice ce se a?teapt? de la fiecare dintre noi, chiar ?i atunci când cei mai mul?i dintre noi nu se pot a?tepta decât la aprecieri calitative. Acesta este spiritul unei arhitecturi asociative de tip funda?ie ?i nu putem ?i nici nu ar trebui s? vrem s?-l transcedem.

Exercitarea atribu?iilor Consiliului Director se va rezuma la adoptarea m?surilor de întreprins, configurarea actelor ?i faptelor materiale de concretizat ?i la încheierea de acte care s? contribuie la concretizarea rela?iilor parteneriale absolut esen?iale pentru func?ionarea noastr?. Vreau s? credem c? sunt ?i articole din Statut care (cu excep?ia situa?iilor impuse de schimbarea legisla?iei incidente) nu vor fi puse niciodat? în aplicare. M? gândesc la prevederile cu privire la schimbarea de fond a scopului FRAPEC sau la desfiin?area sau lichidarea acesteia. Cred c? fondatorii ne-au pus la dispozi?ie, nou? celor din prezent sau celor care vor veni dup? noi, o arhitectur? asociativ? pe perioad? nedeterminat? pe care propun s? o în?elegem în sensul de „pentru totdeauna”.

Vreau s? în?elegem exact valen?ele colegialit??ii, atât la nivel decizional cât ?i ac?ional, s? fim optimi?ti ?i încrez?tori în ceea ce ne poate aduce bun viitorul, s? fim con?tien?i de amenin??rile care ne pândesc dar ?i de importantul rol pe care îl putem juca. Pentru aceasta este nevoie de armonie ?i nu de divergen??, de dialog nu de monolog, de unidirec?ionalitate ?i nu de multicefalism, de altruism nu de egoism.

Nu trebuie uitat nicio secund? c? FRAPEC s-a organizat ?i func?ioneaz? ca persoan? juridic? de drept privat dar f?r? scop lucrativ. Termenul non-lucrativ trebuie în?eles ca determinarea fiec?ruia dintre noi s? facem tot ce putem ?i s? nu a?tept?m recompense personale, s? trudim cu rigoare ?i devo?iune dar s? ne bucur?m de ceea ce vor ob?ine ter?ii pe care ne propunem s? îi sprijinim.

Ne propunem s? ne în?elegem corect statutele, s? ne interpret?m cu profesionalism rolurile pe care fiecare dintre noi le-am primit în conformitate cu prevederile legale ?i statutare, s? punem în agenda personal?, la loc de frunte, obiectivele statuate ?i asumate, s? ne gândim la izvoare dar ?i la viitor, s? cinstim memoria fondatorilor prin fapte nu prin vorbe, s? atragem în jurul Funda?iei ?i al?i prieteni, nu pentru c? ne sunt apropia?i nou? ca persoane, ci pentru c? achieseaz? f?r? rezerve ?i neinteresat material la idealurile Funda?iei.

 

 

Prof.univ. dr. Dumitru Miron

Pre?edintele Consiliului Director

Designed by Gaby

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok