FUNDA?IA ROMÂNO – AMERICAN? PENTRU PROMOVAREA EDUCA?IEI ?I CULTURII

F.R.A.P.E.C.

 

STATUT

 

I. DENUMIRE – SEDIU – DURAT?

Art. 1. (1) Creat? prin actul constitutiv al membrilor fondatori din 11 decembrie 1991, denumirea Funda?iei este „FUNDA?IA ROMÂNO – AMERICAN? PENTRU PROMOVAREA EDUCA?IEI ?I CULTURII” - F.R.A.P.E.C. În raporturile cu ter?ii din str?in?tate, va folosi ?i denumirea corespondent? din limba englez? "THE ROMANIAN – AMERICAN ENDOWMENT FOR PROMOTING EDUCATION AND CULTURE".

(2) Funda?ia este persoan? juridic? de drept privat f?r? scop patrimonial, de na?ionalitate român?, cu caracter umanitar, filantropic ?i social, de interes general, organiza?ie non-guvernamental?, independent?, apolitic? ?i nonideologic?.

(3) Alte structuri func?ionale f?r? personalitate juridic? ce vor fi constituite în cadrul Funda?iei vor primi denumiri adecvate.

(4) Exclusivitatea ?i integritatea denumirii „FUNDA?IA ROMÂNO – AMERICAN? PENTRU PROMOVAREA EDUCA?IEI ?I CULTURII” (F.R.A.P.E.C.) este protejat? contra oric?ror uzurp?ri sau confuzii prin mijloace asigurate titularului de dispozi?iile legale în materie.

(5) Emblemele, siglele, logo-urile, etichetele ori alte semne distinctive, existente sau pe care Consiliul Director ar

considera necesar ?i util s? le stabileasc? în interesul Funda?iei, ca ?i structuri func?ionale f?r? personalitate juridic? ce vor fi constituite vor beneficia de exclusivitate ?i protec?ie contra uzurp?rilor ori confuziilor prin înregistrarea lor conform dispozi?iilor legale în materie.

(6) Alte semne purtând denumirea Funda?iei spre a fi aplicate pe documentele emanând de la Funda?ie se stabilesc de Consiliul Director ?i vor fi confec?ionate ?i utilizate conform reglement?rilor legale în materie. Persoanele care aplic? ?i de?in ?tampilele ?i sigiliile Funda?iei sunt desemnate de Consiliul Director.

Art. 2. (1)Sediul Funda?iei este în România, Municipiul Bucure?ti, Sectorul 1, Bulevardul Expozi?iei nr.1 B, corp C, etaj 2, camera 209.

(2) Prin hot?râre a Consiliului Director, funda?ia poate constitui, în ?ar? ?i/sau în str?in?tate, filiale ?i poate deschide birouri sau oficii de reprezentare.

(3) Filialele sunt entit??i cu personalitate juridic?, dobândit? de la data înscrierii lor în Registrul asocia?iilor ?i funda?iilor ?inut la judec?toria în a c?rei circumscrip?ie teritorial? li s-a stabilit sediul. Ele pot încheia în nume propriu acte juridice în termenii ?i condi?iile prev?zute în statutul lor, iar în numele ?i pe contul Funda?iei pot încheia acte juridice de dispozi?ie numai pe baza unei hot?râri prealabile a Consiliului Director al Funda?iei.

(4) La înfiin?area filialei, Consiliul Director al Funda?iei va stabili denumirea ?i sediul, consiliul director, actul constitutiv, patrimoniul ini?ial ?i statutul acesteia, desemnând reprezentantul Funda?iei care va urma procedura legal? de înscriere a filialei.

Art.3. FUNDA?IA ROMÂNO – AMERICAN? PENTRU PROMOVAREA EDUCA?IEI ?I CULTURII - F.R.A.P.E.C. se constituie pe durat? nelimitat?.

 

II. SCOP ?I OBIECTIVE

Art. 4. (1) Scopul Funda?iei îl constituie promovarea ?i r?spândirea valorilor educa?iei civice ?i culturii române în SUA ?i a valorilor educa?iei civice ?i culturii americane în România.

(2) Funda?ia va sus?ine Universitatea Româno-American? în procesul de îndeplinire a misiunii sale privind educa?ia, cultura, cercetarea, dezvoltarea, inovarea în acord cu cerin?ele societ??ii române?ti.

(3) În Realizarea scopului men?ionat la alin (1) Funda?ia:

a) poate înfiin?a unit??i de înv???mânt de toate gradele, cluburi, forma?ii culturale, asocia?ii sportive etc.;

b) organizeaz? conferin?e ?i alte manifest?ri ?tiin?ifice na?ionale ?i interna?ionale;

c) ini?iaz? întâlniri cu caracter educativ, ?tiin?ific, civic ?i cultural cu participarea unor organiza?ii ?i personalit??i din România ?i SUA;

d) sprijin? organizarea unor programe de mobilitate interna?ional? a personalului didactic ?i de cercetare precum ?i a studen?ilor din Universitatea Româno-American?;

e) identific? ?i disemineaz? în România cele mai bune practici în materie de educa?ie ?i formare profesional?, cultur? ?i civiliza?ie, arhitecturi curriculare ?i extracurriculare, la nivel preuniversitar ?i universitar;

f) stabile?te ?i dezvolt? parteneriate cu organisme de educa?ie, formare profesional? ?i culturale din România ?i SUA;

g) editeaz? reviste ?i alte materiale profesionale ?i ?tiin?ifice;

h) poate s? se afilieze la alte funda?ii sau asocia?ii din România, SUA ?i din alte state;

i) poate avea filiale în România ?i în str?in?tate;

j) poate înfiin?a societ??i comerciale;

k) poate colecta fonduri b?ne?ti ?i bunuri materiale de la donatorii na?ionali ?i interna?ionali în vederea realiz?rii scopului propus;

l) poate s? construiasc? sau s? realizeze obiective de investi?ii, din fonduri proprii, credite, dona?ii, legate testamentare sau alte surse atrase;

m) realizeaz? orice alte activit??i care urm?resc îndeplinirea scopului pentru care a fost creat?;

(4) Pentru activit??i ?i opera?iuni comportând regimuri legale speciale sau profesionale (civile, comerciale, financiare, edilitare) ori un statut legal profesional pentru cei care le desf??oar?, Funda?ia va contracta respectivele presta?ii cu operatori califica?i legal în acest scop, în condi?ii de eficien?? economico-financiar?, pentru o utilizare optim? a resurselor sale.

(5) Funda?ia poate constitui societ??i comerciale pentru realizarea activit??ilor economico-financiare, opera?iunilor de administrare ?i gestiune patrimonial? necesare îndeplinirii scopului s?u ?i poate participa la societ??i comerciale a c?ror activitate ar servi îndeplinirii scopului s?u. Beneficiile revenind Funda?iei din participa?ii la asemenea societ??i sunt afectate exclusiv îndeplinirii scopului acesteia, neputând face obiectul vreunei distribu?ii c?tre fondatori.

Art.5. (1) Capacitatea civil? a FUNDA?IEI ROMÂNO – AMERICANE PENTRU PROMOVAREA EDUCA?IEI ?I CULTURII-F.R.A.P.E.C., ca persoan? juridic?, subîntinde toate actele juridice principale ?i deopotriv? accesorii, subsidiare, adiacente ?i/sau conexe de dobândire ?i exercitare de drepturi, respectiv asumare ?i executare de obliga?ii, necesare îndeplinirii scopului Funda?iei.

(2) Efectele juridice, respectiv creare, modificare, transmitere ori stingere de drepturi ?i obliga?ii specifice faptelor juridice beneficiaz? ?i, respectiv, incumb? Funda?iei în cazurile ?i condi?iile prev?zute de lege.

 

III. CONDUCERE, ADMINISTRARE, CONTROL

Art.6. (1) Conducerea, administrarea ?i controlul activit??ii Funda?iei se realizeaz? prin organele sale, stabilite ?i func?ionând conform regulilor statornicite prin prezentul Statut.

(2) Organul de conducere ?i administrare a Funda?iei este Consiliul Director, care este desemnat, revocat ?i func?ioneaz? conform clauzelor prezentului statut ?i hot?rârii fondatorilor.

(3) Pre?edintele Consiliului Director este Pre?edintele Funda?iei. În afara prerogativelor de Pre?edinte al Consiliului Director, Pre?edintele Funda?iei are rol de reprezentare, protocolar ?i de imagine a Funda?iei.

(4) Fondatorii alc?tuiesc in corpore o entitate informal? numit? Curatorium, care exist? pân? r?mâne în via?? unul singur din ace?tia, el devenind atunci Curator al Funda?iei.

(5) Curatorium-ul se întrune?te o dat? pe an, în maxim trei luni de la încheierea unui exerci?iu financiar. Curatorium-ul poate fi convocat ?i la cererea unei p?trimi din num?rul fondatorilor sau la solicitarea Pre?edintelui Consiliului Director. Convocarea trebuie f?cut? in scris sau prin mijloace on-line, cu minimum 15 zile înainte de data stabilit? ?i va cuprinde ordinea de zi, cu men?ionarea explicit? a tuturor problemelor care vor face obiectul întrunirii fondatorilor, locul ?i data întrunirii.

(6) Pentru validitatea deliber?rilor Curatorium-ului este necesar? prezen?a a cel pu?in jum?tate plus unu din membrii Curatorium-ului iar, la a doua convocare, ce nu poate fi stabilit? în aceea?i zi cu prima convocare, prezen?a a cel pu?in o treime din membrii Curatorium-ului. Hotarârile constituie directive interne ce sunt duse la îndeplinire prin acte formale ale Consiliului Director, în condi?iile ?i cu procedurile prev?zute de lege ?i de prezentul Statut.

Art.7. (1) Consiliul Director se compune din 11 membri, desemna?i de fondatori pentru un mandat de 4 ani, reînnoibil.

(2) Consiliul Director se compune din Pre?edinte, doi vicepre?edin?i, un secretar ?i ?apte membri.

(3) Desemnarea membrilor Consiliului Director se face de c?tre Curatorium in conditiile prev?zute in art.6 alin.5 din prezentul Statut.

(4) Un nou Consiliu Director va fi întotdeauna desemnat înainte de expirarea mandatului celui în func?ie. Mandatul acestuia va începe la expirarea celui al Consiliului Director în func?ie.

(5) Oricare dintre membrii Consiliului Director poate fi revocat de c?tre fondatori, pe parcursul mandatului, prin aceea?i procedur? prin care a fost desemnat.

(6) În caz de revocare, renun?are la mandat, deces, incapacitate ori survenirea unei incompatibilit??i legale, desemnarea unei alte persoane se opereaz? în acela?i mod, pentru durata restant? a mandatului Consiliului Director.

(7) La momentul la care nu va mai fi în via?? niciunul dintre fondatori, Consiliul Director în func?iune va desemna, cu majoritate calificat? un nou Consiliu Director. Din componen?a noului Consiliu Director, desemnat în aceste condi?ii, nu pot face parte mai mult de jum?tate din membrii celui în func?iune.

Art . 8. (1)Atribu?iile principale ale Consiliului Director sunt:

a) aprobarea strategiei ?i a obiectivelor generale ale Funda?iei;

b) aprobarea bugetului de venituri ?i cheltuieli ?i a situa?iilor financiare anuale;

c) desemnarea ?i revocarea cenzorului;

d) aprobarea raportului de activitate înaintat de cenzor;

e) aprobarea programului de activit??i;

f) aprobarea modific?rii statutului;

g) îndeplinirea, în rela?ia cu Universitatea Româno-American?, a tuturor atribu?iilor care decurg din aplicarea legisla?iei în domeniul înv???mântului;

h) aprobarea înfiin??rii de filiale ?i sucursale;

i) încheierea de acte juridice în numele ?i pe seama funda?iei;

j) aprobarea organigramei ?i a strategiei de personal ale funda?iei;

k) aprobarea mut?rii sediului Funda?iei, afilierea la alte organiza?ii, funda?ii ?i asocia?ii, în conformitate cu scopul Funda?iei ?i legisla?ia român? în vigoare;

l) aprobarea modific?rii obiectului de activitate, în conformitate cu scopul Funda?iei ?i legisla?ia român? în vigoare;

m) mandatarea Pre?edintelui s? convoace Curatorium-ul;

n) aprobarea politicii de acordare a distinc?iilor;

o) aprobarea salariilor personalului angajat ?i a indemniza?iilor colaboratorilor;

p) aprobarea regulamentelor interne de func?ionare;

q) aprobarea desf??ur?rii ?i a altor activit??i prev?zute de lege ?i în condi?iile legii.

r) deliberarea ?i aprobarea afect?rii de fonduri ?i alte resurse patrimoniale programelor ?i proiectelor dedicate realiz?rii scopului Funda?iei;

s) elaborarea ?i adoptarea Codului de etic? pentru transparen?? ?i legalitate al Funda?iei.

(2) Pentru exercitarea în condi?ii optime a atribu?iilor sale, Consiliul Director î?i va elabora ?i adopta un regulament intern de func?ionare, stabilind reguli de convocare, întrunire, elaborare a deciziilor, circula?ie a informa?iilor, eviden?? a documentelor, sarcini ?i responsabilit??i ale persoanelor implicate.

Art.9. (1) Ca organism deliberativ, Consiliul Director adopt? decizii în ?edin?? convocat?, întrunit? ?i desf??urat? conform dispozi?iilor prezentului Statut, detaliate în regulamentul intern de func?ionare al Consiliului Director.

(2) Consiliul Director se întrune?te trimestrial, în prima jum?tate a lunii subsecvente trimestrului expirat ?i de câte ori se învedereaz? necesar, la convocarea Pre?edintelui, sau dup? caz, a unuia dintre vicepre?edin?i, la data ?i ora, în locul ?i cu ordinea de zi comunicate fiec?rui membru.

(3) Consiliul Director este convocat ?i se întrune?te la sediul Funda?iei. În func?ie de circumstan?e, cel care convoac? ?edin?a poate stabili un alt loc de desf??urare a acesteia, în ?ar? sau în str?in?tate, dac? au fost aprobate, în prealabil, de c?tre Consiliul Director, costurile aferente.

(4) Convocarea se face cu minimum 10 zile înainte de data desf??ur?rii ?edin?ei. Pre?edintele sau, dup? caz, Vicepre?edintele, poate abrevia acest termen pân? la 5 zile minimum. Convocarea se face prin mijloace de comunicare adecvate asigur?rii primirii sale de c?tre fiecare membru ?i confirm?rii de primire în timp util.

(5) Deliber?rile au loc cu prezen?a fizic? a membrilor la locul întrunirii, dar ?edin?a poate fi ?inut? ?i cu prezen?a virtual? a membrilor,fost asigurat? prin mijloace telematice sau prin teleconferin??, cu condi?ia asigur?rii comunic?rii ?i exprim?rii instantanee ?i simultane a voin?ei membrilor, în mod cert ?i complet.

(6) Confirmarea primirii convoc?rii de c?tre fiecare membru semnific? declara?ie de participare la ?edin??, în lipsa unor condi?ion?ri sau preciz?ri de neparticipare, motivat? sau nu.

(7) Quorum-ul minimal pentru deliber?ri, atât în cazul prezen?ei fizice cât ?i a celei virtuale, este de 7 membri. Nu sunt inclu?i în calculul quorum-ului membrii care, într-o anume problem? figurând în agenda ?edin?ei, sunt interesa?i personal sau prin so?, ascenden?? ori descenden?? ?i/sau rude în linie colateral? ori afini pân? la gradul al patrulea inclusiv, ace?ti membri neputând participa la deliberare ?i nici la votul propunerilor de solu?ie a respectivei probleme.

(8) Excluziunea prev?zut? la alineatul (7) pentru stabilirea realiz?rii quorum-ului nu opereaz? când f?r? membrul sau membrii în cauz? n-ar fi posibil? întrunirea quorum-ului de deliberare, dar majoritatea cert? in casu va fi calculat? f?r? a considera voturile membrului/membrilor în cauz?, afar? de situa?iile când f?r? votul acestuia/acestora, n-ar putea fi ob?inut? respectiva majoritate cerut? de lege sau de prezentul statut.

(9)Votul exprimat în condi?iile alin.(8) nu face r?spunz?tor/r?spunz?tori pentru conflict de interese pe membrul/membrii în cauz? pentru daunele ce ar fi astfel cauzate Funda?iei.

Art.10. Aspectele tehnico-administrative privind convocarea Consiliului Director, agenda ?edin?ei, verificarea întrunirii quorum-ului de deliberare valabil? ?i a realiz?rii majorit??ii de vot cerute, comunic?rile, eviden?ele, sunt în sarcina secretarului Consiliului Director, care asigur? ?i redacteaz? procesul-verbal al ?edin?ei consemnând convocarea, quorum-ul, agenda, deliber?rile asupra punctelor acesteia, voturile exprimate ?i textul deciziilor adoptate, eventual declara?iile ?i men?iunile expres cerute de unii membri, precum ?i transcrierea acestora în Registrul de deliber?ri ?i decizii ale Consiliului Director.

Art.11.(1) Conducerea ?i procedura ?edin?ei sunt asigurate de Pre?edintele Consiliului Director, iar în caz de indisponibilitate a acestuia, de c?tre unul dintre Vicepre?edin?i în calitate de Pre?edinte de ?edin??.

(2) Dreptul de vot este egal ?i fiecare membru dispune de un vot activ (pro sau contra), neexistând posibilitatea ab?inerii de la vot a membrului inclus în quorum. În caz de partaj egal al voturilor, prevaleaz? op?iunea care raliaz? votul pre?edintelui de ?edin??; dac? în acest mod nu este rezolvat? problema din agend? întrucât ea necesit? statutar sau legal o solu?ie afirmativ?, acea problem? este supus? unei noi deliber?ri, iar dac? votul ce-i urmeaz? nu o rezolv? nici el, respectiva problem? va fi scris? pe agenda proximei ?edin?e a Consiliului Director, de convocat ?i ?inut în?untrul termenului definit de lege sau de statut.

(3) Exprimarea votului se face deschis, cu excep?ia votului pentru desemn?ri sau revoc?ri de persoane, care este secret. Procesul-verbal al ?edin?ei este redactat de secretarul Consiliului Director, acesta specificând convocarea, data ?i locul ?inerii ?edin?ei, quorum-ul, agenda, deciziile adoptate ?i majoritatea de voturi ob?inut? pentru fiecare din ele; procesul-verbal de ?edin?? ?i deciziile adoptate sunt semnate de secretar ?i to?i membrii votan?i. Procesul-verbal ?i deciziile adoptate sunt transcrise în Registrul de deliber?ri ?i decizii ale Consiliului Director, purtând semn?tura secretarului ?i a Pre?edintelui Consiliului Director.

Art.12.(1) Deciziile adoptate de Consiliul Director cu îndeplinirea condi?iilor de regularitate formal? ?i substan?ial? sunt obligatorii pentru to?i membrii s?i, chiar dac? nu au participat la ?edin?? sau au votat împotriv?.

(2) Deciziile Consiliului Director pretins contrare legii sau dispozi?iilor Actului constitutiv ori prezentului Statut pot fi atacate în justi?ie de c?tre fondatori ?i de c?tre membrii care nu au luat parte la ?edin?? sau au votat împotriv? ?i au cerut s? se consemneze aceasta în procesul-verbal de ?edin??, în termen de 15 zile de la data lu?rii la cuno?tin?? despre hot?râre, respectiv de la data ?edin?ei, pentru participan?i. În nici un caz, data lu?rii la cuno?tin?? despre decizie nu poate fi reputat? mai târziu de 30 de zile de la data transcrierii procesului-verbal de ?edin?? ?i a hot?rârii în Registrul de deliber?ri ?i decizii ale Consiliului Director, liber accesibil tuturor fondatorilor ?i membrilor Consiliului Director.

Art.13. (1)Exercitarea atribu?iilor Consiliului Director se concretizeaz?, de regul?, prin adoptarea unei hot?râri care stabile?te m?surile de luat, actele ?i faptele materiale de efectuat, dar mai ales actele juridice de încheiat de c?tre Funda?ie, termenii ?i condi?iile acestora, plafoanele valorice de angajament, garan?iile de bun? executare ?i contra insolvabilit??ii.

(2) Pre?edintele Consiliului Director reprezint? Funda?ia ca persoan? juridic? de drept privat în fa?a autorit??ilor ?i institu?iilor publice române ori str?ine ?i a oric?ror alte entit??i de drept public sau de drept privat, exprimând, declarând ?i ap?rând pozi?ia ?i Statutul Funda?iei, interesele acesteia ?i manifestând atitudinea ei fa?? de orice eveniment, situa?ie ori comportament afectând Funda?ia sau vizând scopul ?i obiectivele acesteia.

(3) Pre?edintele Consiliului Director angajeaz? patrimonial Funda?ia prin semn?tura sa pus? pe actele juridice încheiate cu persoane fizice sau juridice, române ori str?ine pân? la valoarea prev?zut? în Regulamentul de func?ionare a Consiliului Director. Pre?edintele semneaz? orice contracte de angajare de personal ?i orice acte de numire de directori executivi sau de membri în comitetele sau grupurile de lucru constituite pentru îndeplinirea scopului ?i obiectivelor Funda?iei.

(4) Pre?edintele Consiliului Director poate delega oric?rui membru al acestuia încheierea unui contract, exercitarea unor anumite atribu?ii ale Consiliului Director, negocierea ?i

perfectarea unor anumite categorii de opera?iuni sau reprezentarea Funda?iei într-o ac?iune determinat?. De asemenea, Pre?edintele Consiliului Director poate mandata pe oricare fondator ori membru al personalului Funda?iei, pentru a negocia sau încheia un contract sau alt act juridic în numele ?i pe contul Funda?iei, în termenii ?i condi?iile mandatului încredin?at. Forma mandatului este supus? exigen?elor legale de valabilitate, în func?ie de obiectul acestuia.

(5) Vicepre?edintele îndepline?te oricare dintre atribu?iile Pre?edintelui, delegate de acesta din urm?, iar în caz de indisponibilitate temporar? a Pre?edintelui îl înlocuie?te pe acesta. În cazul imposibilit??ii definitive de exercitare a func?iei de c?tre Pre?edinte (deces, incapacitate, motive medicale, incompatibilitate legal?), unul dintre Vicepre?edin?i desemnat de Consiliul Director exercit? ad interim func?ia Pre?edintelui pân? la desemnarea unui nou Pre?edinte pentru durata restant? a mandatului.

Art.14. (1) Pentru managementul activit??ilor Funda?iei, Consiliul Director stabile?te comitete ?i grupuri de lucru, alc?tuite din 3-5 persoane, având în resort divizii ori sectoare de specialitate. Atribu?iile, sarcinile, obiectivele ?i criteriile de performan??, precum ?i cerin?ele profesionale pentru numire sunt stabilite prin decizie a Consiliului Director, iar numirea coordonatorilor acestora este f?cut? de Pre?edintele Consiliului Director.

(2) Pentru ini?ierea, elaborarea, promovarea ?i monitorizarea proiectelor ?i programelor de educa?ie, training, cercetare ?tiin?ific? ?i publicistic?, Consiliul Director înfiin?eaz? un Comitet ?tiin?ific, format din 5 personalit??i consacrate. Comitetul ?tiin?ific identific? domeniile ?i direc?iile de interes pentru îndeplinirea scopului ?i obiectivelor Funda?iei, evalueaz? personalul de specialitate al Funda?iei ?i organizeaz? sistemul rela?ional cu forurile ?i entit??ile de profil.

(3) Comitetul ?tiin?ific face propuneri Consiliului Director al Funda?iei, prezint? rapoarte ?i emite avize de specialitate fundamentând ?i evaluând op?iunile care prezint? interes pentru Funda?ie.

Art.15. (1) Controlul legalit??ii ?i regularit??ii opera?iunilor financiar-contabile ?i al activit??ii de gestiune patrimonial? ale Funda?iei se exercit? de c?tre un cenzor care este desemnat de Consiliul Director ?i nu este membru al acestuia.

(2) Dac? în urma controlului sunt semnalate iregularit??i, fondatorii solicit? Consiliului Director remedierea acestora.

(3) Dac? solu?iile stabilite de Consiliul Director sunt considerate nesatisf?c?toare, fondatorii pot cere instan?ei judec?tore?ti legalmente competent? obligarea Consiliului Director la repara?iunea prejudiciilor cauzate Funda?iei prin condamnarea in solidar a membrilor s?i ?i alte m?suri apreciate ca necesare, inclusiv dizolvarea Funda?iei.

 

IV. ORGANIZARE ?I FUNC?IONARE. PARTICIPAN?I

Art.16.(1) Funda?ia se organizeaz? ?i func?ioneaz? ca persoan? juridic? de drept privat f?r? scop lucrativ. Structurile ?i compartimentele sale organizatorice ?i func?ionale sunt stabilite, modificate ?i înlocuite prin decizii ale Consiliului Director, urm?rind eficien?a economic? ?i adecvarea optim? la exigen?ele specifice scopului ?i obiectivelor Funda?iei. Num?rul ?i dimensiunea acestora sunt condi?ionate de nivelul resurselor disponibile ale Funda?iei.

(2) Activitatea Funda?iei se realizeaz? cu personal angajat în condi?iile legii, atent selec?ionat în privin?a exigen?elor profesionale, dar ?i a calit??ilor umane specifice în considerarea scopului Funda?iei. Angajarea de personal este condi?ionat? de imposibilitatea realiz?rii unor activit??i în regim de voluntariat.

(3) Activit??ile Funda?iei supuse unor avize, licen?e ?i/sau autoriz?ri administrative ori atest?rii îndeplinirii unor condi?ii legale, nu vor fi ini?iate decât dup? ob?inerea actelor respective.

Art.17. Îndat? ce Funda?ia va îndeplini condi?iile prev?zute de lege, Consiliul Director va decide începerea procedurii pentru declararea ei ca fiind de utilitate public?.

Art.18. (1) Prin decizie a Consiliului Director pot fi integra?i în via?a ?i activitatea Funda?iei cu titlu de gratitudine, compensa?ie moral? ?i recunoa?tere social?, primind ?i voca?ia de a fi preferen?ial eligibili în structurile executive ?i de conducere ale Funda?iei ?i de a se implica semnificativ în activit??ile sale, urm?toarele categorii de participan?i:

a) participan?i sus?in?tori;

b) participan?i aderen?i;

c) participan?i onorifici.

(2) Participan?ii sus?in?tori sunt cei care contribuie pecuniar, cu o sum? minim? anual? echivalent? cu 300 USD, la realizarea scopului Funda?iei, f?r? contrapresta?ie patrimonial? din partea acesteia. În baza deciziei Consiliului Director, ace?tia sunt înscri?i în lista sus?in?torilor ?i sunt men?iona?i în documentele referitoare la activitatea Funda?iei, putând înainta propuneri de proiecte ?i programe pentru îndeplinirea scopului Funda?iei. Participan?ii sus?in?tori p?streaz? aceast? calitate cât? vreme subscriu contribu?ia consim?it?, beneficiind de facilit??ile pe care le poate oferi Funda?ia.

(3) Participan?ii aderen?i sunt cei care împ?rt??ind scopul Funda?iei, ader? la acesta contribuind cu mijloace materiale ?i financiare adecvate pentru îndeplinirea lui, inclusiv prin implicarea în activit??ile Funda?iei, f?r? contrapresta?ie remuneratorie. În baza declara?iei de adeziune pe care o semneaz?, sunt înscri?i de Consiliul Director în lista aderen?ilor ?i men?iona?i ca atare în documentele Funda?iei.

(4) Participan?ii onorifici sunt persoane fizice care dedic? eforturi profesionale activit??ilor Funda?iei, mai cu seam? în domeniile cercetare ?tiin?ific?, formare profesional? continu?, servicii de consultan?? ?i asisten?? de specialitate, fiind declara?i astfel cu titlu de recunoa?tere a eminen?ei profesionale ?i valorii lor morale ?i umane, Consiliul Director înscriindu-i în lista participan?ilor onorifici.

 

V. PATRIMONIU – RESURSE

Art.19. (1) Patrimoniul Funda?iei se compune din activul net format din contribu?iile pecuniare în p?r?i egale afectate de fondatori la data înfiin??rii funda?iei, din activele atrase pe perioada func?ion?rii sale ?i din veniturile ob?inute prin desf??urarea unor activit??i economice.

(2) Funda?ia va putea grupa anumite bunuri ?i fonduri în universalit??i de fapt constituind patrimonii de afecta?iune destinate unor obiective ?i programe prestabilite pentru îndeplinirea scopului s?u. Acestea vor sus?ine pasivele proprii generate sau angajate în realizarea respectivelor obiective ?i programe.

(3) Actele de gestiune ?i administrare a patrimoniului Funda?iei, cele de dispozi?ie asupra bunurilor sale, ca ?i eviden?ele, înregistr?rile, intr?rile ?i ie?irile, raport?rile ?i declara?iile privind opera?iunile juridice ?i financiar contabile ale Funda?iei se fac prin documente ?i în registre ?inute, operate ?i declarate de c?tre persoane abilitate conform regulilor ?i practicilor financiar-contabile stabilite, respectiv admise de lege.

Art. 20. (1) Veniturile ob?inute de Funda?ie sunt destinate exclusiv îndeplinirii scopului acesteia, neputând face obiectul vreunei distribu?ii între fondatori sau c?tre alte persoane, nici pe parcursul func?ion?rii sale ?i nici cu ocazia lichid?rii.

(2) Sursele de provenien?? a veniturilor Funda?iei pot fi interne sau externe.

A. Constituie surse intrinseci de venituri:

a. fructe civile, precum dividende, dobânzi, tantieme, bonusuri ?i altele asemenea, produse de plasamente efectuate în condi?iile legii pe pie?ele de capital sau financiare, ori participa?ii subscrise sau preluate la capitalul unor societ??i comerciale;

b. dividende la societatea înfiin?at? de Funda?ie, dac? aceasta nu reinveste?te profitul net;

c. venituri realizate din activit??i economice directe ale Funda?iei (servicii de consultan??, cercetare ?tiin?ific?, formare

profesional?, publica?ii, etc.), desf??urate în nume propriu ori în diverse parteneriate;

d. venituri din vânzarea de instrumente financiare de?inute de Funda?ie.

B. Constituie surse extrinseci de venituri:

a. dona?ii, legate, sponsoriz?ri;

b. resurse ob?inute de la bugetul de stat sau bugetele locale;

c. ajutoare, credite nerambursabile, contribu?ii de sprijin punctuale, episodice sau regulate acordate de ter?i persoane fizice sau juridice, române ori str?ine;

d. subscrip?ii, subven?ii, premii sau alte facilit??i exprimabile pecuniar ?i necondi?ionate de manier? contrar? scopului Funda?iei;

e. alte surse prev?zute de lege.

(3) Fiecare din sursele de venituri ale Funda?iei urmeaz? regimul de gestiune, administrare ?i control, precum ?i, unde este cazul, afecta?iunea expres? prev?zut? de lege.

(4) Sub nicio form?, nici direct (dividende, cote, bonusuri, etc.) ?i nici indirect (prime, premii, gratuit??i sau alte avantaje), Funda?ia nu va distribui fondatorilor, managerilor, directorilor sau personalului angajat vreo parte din rezultatele sale financiare ori materiale, rezervate fiind desigur contrapresta?iile remuneratorii ori obliga?iile compensatorii sau indemnitare (salarii, indemniza?ii, remunera?ii, ramburs?ri de sume avansate ori acoperire de cheltuieli expuse în interesul Funda?iei).

Art. 21. (1) Fondurile b?ne?ti ?i bunurile Funda?iei – mobiliare ?i imobiliare, corporale ?i necorporale – sunt înregistrate, eviden?iate, gestionate ?i administrate în conformitate cu dispozi?iile legale în materie, iar în privin?a actelor juridice referitoare la acestea ?i a plafoanelor valorice de dispozi?ie ?i/sau angajamente, potrivit reglement?rilor stabilite în prezentul statut ?i regulamentelor Funda?iei, prin deciziile organelor sale competente.

(2) Bunurile achizi?ionate sau edificate din bani publici se înregistreaz? separat în eviden?ele Funda?iei. Dac? la data

dizolv?rii Funda?iei aceasta va fi fost recunoscut? ca fiind de utilitate public?, respectivele bunuri provenind din resurse bugetare de stat sau locale, care vor fi r?mas în urma lichid?rii în produsul net al lichid?rii (reliquat), vor fi repartizate prin hot?râre a Guvernului sau, dup? caz, a consiliului jude?ean/al municipiului Bucure?ti sau local, c?tre alte funda?ii cu scop identic sau similar ori c?tre institu?ii publice cu acela?i obiect de activitate.

 

CAP.VI. DIZOLVARE SI LICHIDARE

Art.22. (1) Dizolvarea Funda?iei, pentru vreuna din cauzele, cu procedura ?i efectele prev?zute de lege, este urmat? de lichidarea acesteia cu respectarea prevederilor legale.

(2) Dac? la lichidare, dup? stingerea pasivului Funda?iei, r?mân bunuri ale acesteia care nu au fost achizi?ionate ori edificate din fonduri publice, aceste bunuri vor fi transmise c?tre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau similar celui al Funda?iei. În acest scop, lichidatorii vor solicita publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a listei respectivelor bunuri, fixând un termen, nu mai scurt de 30 de zile de la publicare, în care funda?iile interesate ?i îndeplinind condi?ia identit??ii sau similarit??ii scopului s? comunice lichidatorilor statutul pentru confirmarea îndeplinirii condi?iei. Primirea comunic?rii echivaleaz? cu acceptarea bunului/bunurilor în cazul când respectiva funda?ie va fi agreat? de lichidatori. În termen de 10 zile de la împlinirea termenului de 30 de zile, lichidatorii vor desemna funda?ia/funda?iile c?reia/c?rora urmeaz? a fi atribuite bunurile în cauz?, libere de orice sarcini, drepturi ?i/sau preten?ii ale ter?ilor notificând aceasta funda?iei/funda?iilor respective, cu precizarea termenului de prezentare a de?in?torului pentru preluarea bunului/bunurilor. Preluarea se face prin proces-verbal de predare-preluare, iar transmiterea propriet??ii bunului/bunurilor se opereaz? la data înscrierii în cartea funciar?, pentru imobile, la data stabilit? în procesul-verbal, iar în lips? la data procesului-verbal, pentru mobile.

 

CAP.VII. DISPOZITII FINALE

Art.23. Schimbarea scopului Funda?iei prev?zut în Statut necesit? luarea în considerare a regulilor stabilite de art.29 alin.(5) ?i (6) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asocia?ii ?i funda?ii.

Art.24. Prezentul Statut se completeaz? cu dispozi?iile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asocia?ii ?i funda?ii, aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr. 246/2005, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, iar orice clauz? a sa este reputat? implicit modificat? corespunz?tor, sau dup? caz abrogat?, dac? dispozi?iile legale imperative superveniente prev?d solu?ii diferite sau, dup? caz, contrarii.

Scopul Funda?iei îl constituie promovarea ?i r?spândirea valorilor educa?iei civice ?i culturii române în SUA ?i a valorilor educa?iei civice ?i culturii americane în România.

Funda?ia va sus?ine Universitatea Româno-American? în procesul de îndeplinire a misiunii sale privind educa?ia, cultura, cercetarea, dezvoltarea, inovarea în acord cu cerin?ele societ??ii române?ti.

În realizarea scopului, Funda?ia:

a) poate înfiin?a unit??i de înv???mânt de toate gradele, cluburi, forma?ii culturale, asocia?ii sportive etc.;

b) organizeaz? conferin?e ?i alte manifest?ri ?tiin?ifice na?ionale ?i interna?ionale;

c) ini?iaz? întâlniri cu caracter educativ, ?tiin?ific, civic ?i cultural cu participarea unor organiza?ii ?i personalit??i din România ?i SUA;

d) sprijin? organizarea unor programe de mobilitate interna?ional? a personalului didactic ?i de cercetare precum ?i a studen?ilor din Universitatea Româno-American?;

e) identific? ?i disemineaz? în România cele mai bune practici în materie de educa?ie ?i formare profesional?, cultur? ?i civiliza?ie, arhitecturi curriculare ?i extracurriculare, la nivel preuniversitar ?i universitar;

f) stabile?te ?i dezvolt? parteneriate cu organisme de educa?ie, formare profesional? ?i culturale din România ?i SUA;

g) editeaz? reviste ?i alte materiale profesionale ?i ?tiin?ifice;

h) poate s? se afilieze la alte funda?ii sau asocia?ii din România, SUA ?i din alte state;

i) poate avea filiale în România ?i în str?in?tate;

j) poate înfiin?a societ??i comerciale;

k) poate colecta fonduri b?ne?ti ?i bunuri materiale de la donatorii na?ionali ?i interna?ionali în vederea realiz?rii scopului propus;

l) poate s? construiasc? sau s? realizeze obiective de investi?ii, din fonduri proprii, credite, dona?ii, legate testamentare sau alte surse atrase;

m) realizeaz? orice alte activit??i care urm?resc îndeplinirea scopului pentru care a fost creat?;

Pentru activit??i ?i opera?iuni comportând regimuri legale speciale sau profesionale (civile, comerciale, financiare, edilitare) ori un statut legal profesional pentru cei care le desf??oar?, Funda?ia va contracta respectivele presta?ii cu operatori califica?i legal în acest scop, în condi?ii de eficien?? economico-financiar?, pentru o utilizare optim? a resurselor sale.

Funda?ia poate constitui societ??i comerciale pentru realizarea activit??ilor economico-financiare, opera?iunilor de administrare ?i gestiune patrimonial? necesare îndeplinirii scopului s?u ?i poate participa la societ??i comerciale a c?ror activitate ar servi îndeplinirii scopului s?u. Beneficiile revenind Funda?iei din participa?ii la asemenea societ??i sunt afectate exclusiv îndeplinirii scopului acesteia, neputând face obiectul vreunei distribu?ii c?tre fondatori.

 

(art. 4 din Statut)

Prof.univ.dr. Ion SMEDESCU
Pre?edinte-Fondator al Funda?iei Româno-Americane

pentru Promovarea Educa?iei ?i Culturii - FRAPEC
Rector al Universit??ii Româno-Americane (1991-2008)

 

 

 

 

 

     Creat? prin actul constitutiv al membrilor fondatori din 11 decembrie 1991, Funda?ia Româno-American? pentru Promovarea Educa?iei ?i Culturii – FRAPEC – are ca scop promovarea ?i r?spândirea valorilor educa?iei civice ?i culturii române în SUA ?i a valorilor educa?iei civice ?i culturii americane în România.

     Funda?ia Româno-American? pentru Promovarea Educa?iei ?i Culturii – FRAPEC – va sus?ine Universitatea Româno-American? în procesul de îndeplinire a misiunii sale privind educa?ia, cultura, cercetarea, dezvoltarea, inovarea în acord cu cerin?ele societ??ii române?ti.

     Ca parte integrant? a Funda?iei Româno-Americane pentru Promovarea Educa?iei ?i Culturii – FRAPEC –, Universitatea Româno-American? are ca scop promovarea valorilor educa?ionale ale înv???mântului superior american ?i european pe fondul bogatelor tradi?ii ale înv???mântului românesc recunoscut pe plan interna?ional.

     Doresc ca to?i studen?ii ?i cadrele didactice s? fie mândri c? fac parte din comunitatea academic? a Universit??ii Româno-Americane, iar absolven?ii no?tri s? contribuie, prin probitate ?i competen?? profesional?, la cre?terea prestigiului institu?iei noastre în ?ar? ?i în lume.

Toate marile zidiri pornesc de la acei oameni despre care se poate spune c? „au v?zut idei”, c? au crezut în ele ?i ?i-au propus cu îndârjire s? le transpun? în practic?. Lansarea unei lucr?ri de tipul unei arhitecturi asociative complete, cum este o Funda?ie, este ceva vizionar, urm?re?te scopuri nobile ?i nu poate fi f?cut? decât de oameni foarte genero?i ?i dispu?i s? ofere f?r? a cere nimic în schimb decât voluntariat ?i devo?iune din partea tuturor celor care se angajeaz? s? pun? um?rul la aceast? construc?ie.

Acestea au fost ideile care l-au animat pe Profesorul Ion Smedescu ?i pe ceilal?i 26 de minuna?i dasc?li, oameni de cultur?, cercet?tori ?i al?i profesioni?ti cu înalt spirit civic care, la momentul la care se n??tea o nou? lume ?i un inedit tip de societate, au elaborat documentele fondatoare, au întreprins demersurile procedurale ?i au adus prinosul domniilor lor de efort complex ?i bine inten?ionat. Aceste eforturi s-au concretizat reglementar ?i institu?ional în Sentin?a civil? nr. 34/ 22.01.1992 prin care a dobândit personalitate juridic? Funda?ia Româno-American? pentru Educa?ie ?i Cultur? (FRAPEC). Acestor oameni de ini?iativ?, genero?i pân? la cel mai înalt nivel, vizionari ?i capabili de mare profunzime, to?i cei care vor lucra pentru transpunerea în practic? a dezideratelor statutare trebuie s? le p?streze neîntinat? considera?ie, respect ?i s? le cinsteasc? memoria atunci când nu vor mai putea s? activeze militant pe t?râmul realit??ii implacabile.

Familia care s-a construit în jurul acestui a?ez?mânt societal s-a m?rit, în jurul scopurilor statutare s-au adunat ?i al?i profesioni?ti care au achiesat f?r? rezerve la obiectivele ei, au venit cu idei noi ?i s-au angajat s? r?mân? în planul voluntariatului ?i al generozit??ii neoneroase. Modific?rile care s-au produs, începând cu anul 2000, în peisajul legisla?iei privitoare la asocia?ii ?i funda?ii au g?sit la FRAPEC determinarea de a fi în?elese, asumate ?i transpuse proactiv în practic?. Este îmbucur?tor c?, în prezent, familia acestui a?ez?mânt dedicat educa?iei de cea mai înalt? calitate ?i multiculturalismului manifest s-a m?rit, este mai unitar? ca oricând, militeaz? pentru implementarea ideilor ?i visurilor fondatorilor ?i se angajeaz? plenar în adecvarea muncii depuse la noile provoc?ri de natur? societal?.

Nu se pot uita, ?i trebuie cinstite cum se cuvine, dificult??ile pe care le-au întâmpinat cei care au condus FRAPEC pân? în prezent, rolul pe care fondatorii l-au avut ?i continu? s? îl aib? în peisajul decizional ?i ac?ional, obolul pe care mul?i ?i stima?i oameni l-au adus pe altarul ideilor statutare, dar ?i responsabilitatea pe care ?i-o asum? cei care sunt desemna?i la nivelul structurilor executive. Claritatea responsabilit??ilor individuale, sinergia ac?ional? în cadrul forurilor decizionale deliberative ?i executive, dar ?i voca?ia absolut necesar? sunt valori referen?iale ale ac?iunii noastre prezente ?i viitoare.

La nivelul fondatorilor, dar ?i al membrilor Consiliului Director s-au în?eles pe deplin sarcinile pe care le avem, s-a exprimat în unanimitate adeziunea la scopurile statutare ?i la ac?iunile preconizate ?i s-a decis s? promov?m consensualitatea decizional?, chiar ?i acolo unde documentar este prev?zut un tip sau altul de majorit??i. Determinarea noastr? este s? ne alegem cu curaj, dar ?i cu ra?ionalitate obiectivele, s? ne fundament?m cu inteligen?? m?surile ?i ac?iunile pe care le preconiz?m, s? convingem cu argumente imbatabile, nu cu majorit??i de convenien??, s? fim vizionari, dar nu utopici, s? ne propunem ?inte înalte pentru c? altfel vom r?mâne în zona facilului ?i a mediocrit??ii ac?ionale, s? atragem în jurul nostru valori referen?iale pentru scopurile Funda?iei, s? colect?m resurse pe care s? le direc?ion?m c?tre deziderate înalte ?i s? r?mânem familia la care au aspirat fondatorii.

P?strarea emblemei FRAPEC ?i ferirea acesteia de orice fel de uzurpare depinde de m?surile noastre strategice dar ?i curente, de vizibilitatea pe care i-o conferim cu orice prilej pe care îl avem fiecare dintre noi, de corectitudinea cu care ne raport?m la elementele sale de natura culturii organiza?ionale, de în?elegerea ?i respectarea scopurilor ?i obiectivelor statutare. Prietenii, dar ?i inamicii FRAPEC se pot g?si peste tot, atât în interiorul cât ?i în exteriorul arhitecturii noastre asociative. Ceea ce îi putem asigura pe prieteni este c? vom fi primitori ?i deschi?i, iar pe inamici c? vom fi aten?i ?i neiert?tori. Trebuie ca to?i cei care vin al?turi de Comitetul Director în demersurile sale executive cotidiene s? în?eleag? c? „scopul principal al Funda?iei îl constituie promovarea ?i r?spândirea valorilor educa?iei civice ?i culturii române în SUA ?i a valorilor educa?iei civice ?i culturii americane în România”.

Lectura atent? a documentelor constitutive ?i func?ionale ale FRAPEC cuprinse în aceast? bro?ur?, trebuie s? ne determine s? în?elegem logica lor dominant?, valorile pe care le pun în fa?a fiec?ruia dintre noi, s? ne îndemne s? mergem dinspre liter? c?tre spiritul lor, s? ne responsabilizeze ?i s? ne explice ce se a?teapt? de la fiecare dintre noi, chiar ?i atunci când cei mai mul?i dintre noi nu se pot a?tepta decât la aprecieri calitative. Acesta este spiritul unei arhitecturi asociative de tip funda?ie ?i nu putem ?i nici nu ar trebui s? vrem s?-l transcedem.

Exercitarea atribu?iilor Consiliului Director se va rezuma la adoptarea m?surilor de întreprins, configurarea actelor ?i faptelor materiale de concretizat ?i la încheierea de acte care s? contribuie la concretizarea rela?iilor parteneriale absolut esen?iale pentru func?ionarea noastr?. Vreau s? credem c? sunt ?i articole din Statut care (cu excep?ia situa?iilor impuse de schimbarea legisla?iei incidente) nu vor fi puse niciodat? în aplicare. M? gândesc la prevederile cu privire la schimbarea de fond a scopului FRAPEC sau la desfiin?area sau lichidarea acesteia. Cred c? fondatorii ne-au pus la dispozi?ie, nou? celor din prezent sau celor care vor veni dup? noi, o arhitectur? asociativ? pe perioad? nedeterminat? pe care propun s? o în?elegem în sensul de „pentru totdeauna”.

Vreau s? în?elegem exact valen?ele colegialit??ii, atât la nivel decizional cât ?i ac?ional, s? fim optimi?ti ?i încrez?tori în ceea ce ne poate aduce bun viitorul, s? fim con?tien?i de amenin??rile care ne pândesc dar ?i de importantul rol pe care îl putem juca. Pentru aceasta este nevoie de armonie ?i nu de divergen??, de dialog nu de monolog, de unidirec?ionalitate ?i nu de multicefalism, de altruism nu de egoism.

Nu trebuie uitat nicio secund? c? FRAPEC s-a organizat ?i func?ioneaz? ca persoan? juridic? de drept privat dar f?r? scop lucrativ. Termenul non-lucrativ trebuie în?eles ca determinarea fiec?ruia dintre noi s? facem tot ce putem ?i s? nu a?tept?m recompense personale, s? trudim cu rigoare ?i devo?iune dar s? ne bucur?m de ceea ce vor ob?ine ter?ii pe care ne propunem s? îi sprijinim.

Ne propunem s? ne în?elegem corect statutele, s? ne interpret?m cu profesionalism rolurile pe care fiecare dintre noi le-am primit în conformitate cu prevederile legale ?i statutare, s? punem în agenda personal?, la loc de frunte, obiectivele statuate ?i asumate, s? ne gândim la izvoare dar ?i la viitor, s? cinstim memoria fondatorilor prin fapte nu prin vorbe, s? atragem în jurul Funda?iei ?i al?i prieteni, nu pentru c? ne sunt apropia?i nou? ca persoane, ci pentru c? achieseaz? f?r? rezerve ?i neinteresat material la idealurile Funda?iei.

 

 

Prof.univ. dr. Dumitru Miron

Pre?edintele Consiliului Director

Designed by Gaby

PLG_SYSTEM_COOKIEHINT_INFO
PLG_SYSTEM_COOKIEHINT_BTN_INFO PLG_SYSTEM_COOKIEHINT_BTN_OK