Prin decizia Consiliului Director pot fi integra?i în via?a ?i activitatea Funda?iei cu titlu de gratitudine, compensa?ie moral? ?i recunoa?tere social?, primind ?i voca?ia de a fi preferen?ial eligibili în structurile executive ?i de conducere ale Funda?iei ?i de a se implica semnificativ în activit??ile sale, urm?toarele categorii de participan?i:

a) participan?i sus?in?tori;

b) participan?i aderen?i;

c) participan?i onorifici.

Participan?ii sus?in?tori sunt cei care contribuie pecuniar, cu o sum? minim? anual? echivalent? cu 300 USD, la realizarea scopului Funda?iei, f?r? contrapresta?ie patrimonial? din partea acesteia. În baza deciziei Consiliului Director, ace?tia sunt înscri?i în lista sus?in?torilor ?i sunt men?iona?i în documentele referitoare la activitatea Funda?iei, putând înainta propuneri de proiecte ?i programe pentru îndeplinirea scopului Funda?iei. Participan?ii sus?in?tori p?streaz? aceast? calitate cât? vreme subscriu contribu?ia consim?it?, beneficiind de facilit??ile pe care le poate oferi Funda?ia.

Participan?ii aderen?i sunt cei care împ?rt??ind scopul Funda?iei, ader? la acesta contribuind cu mijloace materiale ?i financiare adecvate pentru îndeplinirea lui, inclusiv prin implicarea în activit??ile Funda?iei, f?r? contrapresta?ie remuneratorie. În baza declara?iei de adeziune pe care o semneaz?, sunt înscri?i de Consiliul Director în lista aderen?ilor ?i men?iona?i ca atare în documentele Funda?iei.

Participan?ii onorifici sunt persoane fizice care dedic? eforturi profesionale activit??ilor Funda?iei, mai cu seam? în domeniile cercetare ?tiin?ific?, formare profesional? continu?, servicii de consultan?? ?i asisten?? de specialitate, fiind declara?i astfel cu titlu de recunoa?tere a eminen?ei profesionale ?i valorii lor morale ?i umane, Consiliul Director înscriindu-i în lista participan?ilor onorifici.

 

(art. 18 Statut)

1. prof. univ. dr. Dumitru Miron - pre?edinte

2. prof. univ. dr. Ovidiu Folcu? - vicepre?edinte

3. prof. univ. dr. Mois? Altar - vicepre?edinte

4. prof. univ. dr. Sandu Florin - membru

5. prof. univ. dr. Ana Maria Preda - membru

6. prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu - membru

7. prof. univ. dr. Ioan Ursachi - membru

8. conf. univ. dr. Gheorghe-Iulian Ioni?? - membru

9. asist. univ. dr. Dan Smedescu - membru

10. jur. Dumitru Smedescu - secretar

Designed by Gaby

PLG_SYSTEM_COOKIEHINT_INFO
PLG_SYSTEM_COOKIEHINT_BTN_INFO PLG_SYSTEM_COOKIEHINT_BTN_OK